Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku rolnego? - Hymon

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku rolnego?

Rachunki za prąd w rolnictwie stanowią znaczną część ponoszonych kosztów. Zakup fotowoltaiki może zmniejszyć je nawet o 90%! Do inwestycji w instalację fotowoltaiczną zachęca również ulga inwestycyjna, która pozwala na odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego. Ile wynosi, jak ją uzyskać?

 

Kto może ubiegać się o odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego?

Zgodnie z art. 13. ust. 1 Ustawy o podatku rolnym, każdemu podatnikowi rolnemu, który zainwestował w urządzenia służące ochronie środowiska lub pozyskiwaniu naturalnych źródeł energii, przysługuje ulga inwestycyjna. Rolnik może ubiegać się o odliczenie 25% kosztów fotowoltaiki od podatku rolnego, jednak nie dłużej niż przez 15 lat. Ulga przysługuje każdemu podatnikowi rolnemu, również takiemu, który rozlicza się na zasadach ryczałtu. Beneficjentami ulgi mogą być osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, wieczystymi użytkownikami gruntów oraz właścicielami gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Co ważne, niewykorzystana kwota ulgi przechodzi na następców podatnika.

 

Ulga inwestycyjna nie przysługuje z mocy prawa, aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w stosownym urzędzie. Decyzja o przyznaniu ulgi inwestycyjnej wydawana jest przez wójta gminy, burmistrza lub prezydent miasta. Odliczenie fotowoltaiki od podatku jest możliwe dopiero po zakończeniu inwestycji. Dlatego we wniosku należy umieścić zestawienie wszystkich poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami. Ważnym obostrzeniem, o którym należy wiedzieć jest fakt, że ulga obowiązuje wyłącznie na terenie gminy, na której została zrealizowana inwestycja. Rolnik ubiegający się o ulgę inwestycyjną z instalacji fotowoltaicznej, która leży poza granicami administracyjnymi urzędu gminy nie otrzyma zwrotu.

 

Odliczenie fotowoltaiki od podatku – warunki, które należy spełnić

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego jest możliwe tylko wtedy, jeśli zakup instalacji nie był wcześniej finansowany lub współfinansowany ze środków publicznych w postaci preferencyjnych kredytów, pożyczek, czy dotacji z Unii Europejskiej. Oznacza to, że osoby ubiegające się o ulgę inwestycyjną, nie mogą jednocześnie starać się o dofinansowanie z programu „Mój Prąd”, czy „Agroenergia”.

 

Ulga inwestycyjna przyznawana jest instalacjom fotowoltaicznym, które produkują energię tylko i wyłącznie na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego np. oświetlenia obory, chlewu lub zasilania urządzeń i maszyn rolniczych. Warunek ten określa to art. 13 ust. 2 pkt. c Ustawy o podatku rolnym. Energia wyprodukowana przez instalację PV, która objęta została ulgą, nie może więc być wykorzystywana jednocześnie do zasilenia instalacji elektrycznej gospodarstwa domowego.

 

Czas odliczenia fotowoltaiki od podatku rolnego

Zgodnie ze wspomnianą już Ustawą o podatku rolnym, czas odliczenia fotowoltaiki od podatku rolnego może wynosić maksymalnie 15 lat. Choć termin ten wydaje się odpowiednio długi, w przypadku niektórych rolników – zwłaszcza tych, którzy płacą stosunkowo niskie podatki – może okazać się problematyczny. Rolnikowi, który płaci co miesiąc podatek rolny od gruntów w wysokości 500 zł będzie przysługiwać nieco mniejsza ulga niż rolnikowi, którego podatki są wyższe. Jeśli wspomniany rolnik zakupił instalację PV o wartości 50 000 zł, teoretycznie powinien otrzymać ulgę wynoszącą 25% tej kwoty, czyli 12 500 zł. W rzeczywistości jednak, przyznana mu ulga może wynieść jedynie 7 500 zł. Dlaczego? Dlatego, że jeśli rocznie płaci 500 zł podatku, to po upływie 15 lat może maksymalnie odliczyć tylko 7 500 zł (15 lat x 500 zł = 7 500 zł). Warto nadmienić, że beneficjent ulgi, który sprzedał instalację fotowoltaiczną, obiekt budowlany lub działkę, na której znajdowała się fotowoltaika, będzie zobowiązany zwrócić wartość przyznanej mu do tej pory ulgi.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Chcesz , żebyśmy do Ciebie szybko oddzwonili ?

Infolinia czynna w godzinach 8.00 - 16.00
X

OCZEKUJ NA POŁĄCZENIE