Chcesz poznać ofertę?

  Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą.

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hymon Fotowoltaika sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy.

  Hymon Fotowoltaika sp. z o.o., ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów, e-mail: biuro@hymon.pl, jako administrator danych osobowych, informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do wysłania i obsługi zapytania przez formularz kontaktowy. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi i udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, tj. imienia, adresu e-mail, numeru telefonu, jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

  Zobacz więcej...

  *Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Hymon Fotowoltaika sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną.

  Hymon Fotowoltaika sp. z o.o., ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów, e-mail: biuro@hymon.pl, jako administrator danych osobowych, informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do wysyłania zamówionych informacji handlowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłania zamówionych informacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, tj. imienia, adresu e-mail, numeru telefonu, jest uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

  Zobacz więcej...

  REGULAMIN PROMOCJI
  „Nowy Rok z Hymon”

  Liście - Jesień z Hymon

  §1.Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem promocji o nazwie „Nowy Rok z Hymon” zwanej dalej „Promocją” jest spółka Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837128, NIP 9930676222, REGON 385894594, kapitał zakładowy 505.000,00 złotych (słownie złotych: pięćset pięć tysięcy), zwana w dalszej treści niniejszego Regulaminu „Organizatorem” lub równoważnie „Hymon”.
  2. Określona w Regulaminie Promocja jest kierowana wyłącznie do osób spełniających warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu.
  3. Regulamin zawiera wszystkie warunki Promocji. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.
  4. Promocja trwa w dniach od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2022 r., wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

  §2.Podstawowe definicje

  Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. „Promocja” – promocja „Nowy Rok z Hymon”;
  2. „Organizator” – Spółka Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą we Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów,
  3. „Uczestnik” – osoba fizyczna spełniająca warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu, która zawarła Umowę z Hymon w przedmiocie dostawy i montażu instancji fotowoltaicznej o mocy od 4 do 10 kWp i umowa ta nie została przez nią wypowiedziana, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Osoba fizyczna biorąca udział w Promocji musi być pełnoletnia. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, a także ich krewni i powinowaci do czwartego stopnia.
  4. „Umowa z Hymon” – umowa dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy w granicach od 4 do 10 kWp , zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

  §3.Uczestnicy. Zasady udziału w Promocji

  1. W Promocji może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Uczestnikami Promocji uprawnionymi do skorzystania z Promocji są osoby fizyczne, które zawrą Umowę z Hymon w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. i umowa ta nie została przez nią wypowiedziana, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
  3. Warunkiem udziału w Promocji jest wyrażenie przez Uczestnika, zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Hymon, co zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem, a zgoda ta nie zostanie wycofana lub nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
  4. Uczestnik Promocji bierze w niej udział osobiście, a jego uprawnienia nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.
  5. Uczestnictwo jest bezpłatne i dobrowolne.
  6. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i jego zaakceptowanie.
  7. Uczestnik może skorzystać z Promocji z tytułu zawarcia jednej umowy z Hymon nie więcej niż jeden raz. Jeżeli Uczestnik zakupił kilka instalacji fotowoltaicznych to z Promocji może skorzystać tylko jeden raz.
  8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

  §4.Zasady Promocji

  1. Uczestnik uzyska prawo do skorzystania z Promocji, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
  a) w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2022 r. zawrze Umowę z Hymon, której przedmiotem będzie dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 4 kWp do 10 kWp,
  b) Umowa z Hymon nie zostanie wypowiedziana, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
  2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest techniczna możliwość rozbudowy instalacji i zamontowania na nieruchomości dodatkowych modułów instalacji fotowoltaicznej.
  3. Uczestnik, po spełnieniu powyższych warunków, otrzyma w promocyjnej cenie 1.600 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych) brutto 2 (dwa) dodatkowe moduły instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją wsporczą oraz usługą montażu, zgodnie z poniższym zestawieniem:

  ECO 1600

  STANDARD 1600

  PREMIUM 1600

  4. Jeżeli z przyczyn technicznych, zamontowanie dodatkowych modułów będzie związane z koniecznością przeprowadzenia prac dodatkowych, jak również wymianą lub uzupełnieniem komponentów instalacji fotowoltaicznej, Uczestnik jest zobowiązany do ich przeprowadzenia lub nabycia we własnym zakresie i na własny koszt. Nie dotyczy to zmiany falownika, gdy moc generatora po promocji będzie przekraczać o 15% moc wyjściową falownika – w tym przypadku falownik zostanie wymieniony przez Organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia.

  5. Promocja dotyczy wyłącznie instalacji fotowoltaicznych z falownikami marki Blaupunkt, Deye, Kodak i Sofar oraz modułami fotowoltaicznymi o mocy 0,390 kWp; 0,400 kWp oraz 0,450 kWp.

  6. Skorzystanie z Promocji będzie możliwe po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej.
  7. Uczestnik Promocji deklarując chęć skorzystania z Promocji, oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby Promocji i na powyższe wyraża zgodę.

  §5.Postępowanie reklamacyjne

  1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych Promocją należy przesyłać na adres siedziby Organizatora na piśmie wraz z oznaczeniem „Promocja Nowy Rok z Hymon”, dokładnym opisem reklamacji i wskazaniem rodzaju naruszenia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Reklamacje złożone po upływie 14 dni od daty zakończenia Promocji zostaną pozostawione bez rozpoznania.
  3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
  4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

  §6.Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Danych osobowych Uczestników jest Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837128, NIP 9930676222, REGON 385894594, kapitał zakładowy 505.000,00 złotych (słownie złotych: pięćset pięć tysięcy).
  2. Dane Uczestników będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Promocji – w celu identyfikacji Uczestnika, udzielenia Promocji oraz rozpoznania reklamacji (w razie wystąpienia takiej potrzeby). Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Dane przetwarzane będą nie dłużej niż i do przedawnienia ewentualnych roszczeń, ewentualnie do momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
  4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Uczestnik mają prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.

  §7.Postanowienia końcowe

  1. W przypadku, gdy przed lub po przyznaniu nagrody okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać możliwość skorzystania z Promocji do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo odmówić udzielenia Promocji danemu Uczestnikowi, albo w przypadku Promocji już udzielonych – domagać się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani z 5 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  4. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w Promocji we własnym zakresie.
  5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  7. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora.

  Poznaj ofertę