OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUB DOSTAWY HURTOWEJ HYMON FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O. W TARNOWIE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 R

§1.

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży Hurtowej, zwane dalej Warunkami albo OWSH, stanowią integralną część Umowy sprzedaży lub dostawy hurtowej zawartej pomiędzy Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zwanym dalej „Sprzedawcą”, a przedsiębiorcą zwanym dalej „Kupującym”, z którym Sprzedawca zawiera umowę sprzedaży lub dostawy hurtowej, a łączenie nazwani „Stronami”
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży lub dostawy hurtowej jest złożenie przez Kupującego stosownego Zamówienia wraz ze wskazaniem osoby upoważnionej do odbioru dostarczanych towarów oraz uregulowanie terminowo zaliczki.
 3. Złożone zamówienie przez Kupującego oznacza akceptację niniejszych Warunków.
 4. Niedopuszczalne jest wprowadzenie przez Kupującego jakichkolwiek zmian do niniejszych Warunków, bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedającego.
 5. Sprzedawca jest podmiotem profesjonalnie świadczącym usługi objęte Zamówieniem i posiada wiedzę, kwalifikacje i niezbędne doświadczenie do ich wykonywania, oraz zapewnia o prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

§2

 1. Podstawą realizacji każdej umowy sprzedaży lub dostawy będą poszczególne Zamówienia, zawierające każdorazowo informacje w zakresie m.in. ilości poszczególnych Towarów do wysyłki, adresu dostawy, terminu realizacji przedmiotu Zamówienia i wysokości należnego wynagrodzenia. Każde Zamówienie zaakceptowane przez Sprzedającego jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 2. Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się jednocześnie do odbioru wydawanych Towarów w ciągu 3 dni roboczych od dnia poinformowania przez Sprzedającego o gotowości do wydania Towarów.
 3. Podstawą ustalenia wynagrodzenia należnego Sprzedającemu są ceny określone w cenniku obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty i cennika, stanowiących podstawę wzajemnych rozliczeń.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia. Odmowa realizacji zamówienia nie wymaga wskazania przyczyny. Odmowa realizacji zamówienia powinna być dokonana w tej samej formie, w której Kupujący złożył zamówienie w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

§3.

 1. Z tytułu realizacji przez Sprzedawcę każdej dostawy, Kupujący zobowiązuje się zapłacić na rzecz Sprzedawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości określonej w Zamówieniu.
 2. W terminie 7 dni roboczych od dnia zaakceptowania Zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący jest zobowiązany do uregulowania na rzecz Sprzedawcy zaliczki w wysokości co najmniej 30% łącznego wynagrodzenia, w zależności od warunków Zamówienia, na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 60114020750000326804001001 lub inny określany w zamówieniu. Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją Zamówienia do momentu otrzymania ww. wpłaty. Wpłata zaliczki jest warunkiem skutecznego złożenia zamówienia. Brak wpłaty zaliczki w ustalonej przez Strony wysokości jest równoznaczny z anulowaniem zamówienia. 
 3. Strony ustalają termin płatności pozostałego do zapłaty wynagrodzenia na minimum 14 dni od daty wystawienia faktury, w zależności od warunków Zamówienia.
 4. Faktury VAT będą przesyłane drogą elektroniczną.
 5. Wskazywane przez Sprzedającego ceny, w tym w szczególności ceny Towarów, są cenami netto, które w dniu wystawienia faktury należy powiększyć o kwotę podatku VAT w wysokości obowiązującej w tym dniu.
 6. Prawo własności zakupionych przez Kupującego Towarów przechodzi na Kupującego z chwilą uiszczenia pełnej ceny za zakupione Towary. Z chwilą wydania towaru osobie upoważnionej przez Kupującego do jego odbioru, na Kupującego przechodzi ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

§4.

 1. Za dzień wydania (moment dostawy) Towarów uznaje się dzień przekazania Towarów Kupującemu bezpośrednio z magazynu Sprzedawcy lub dostawy Towarów na adres wskazany w zamówieniu (w przypadku skorzystania z dodatkowej usługi transportu). Jeśli mimo gotowości Sprzedawcy do wydania Towarów Kupujący nie odbierze Towarów w terminie, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego wraz z upływem terminu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 OWSH. W tym przypadku Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy i dochodzenia od Kupującego kary umownej w wysokości 5% łącznej wartości zamówienia brutto. W przypadku poniesienia przez Sprzedawcę szkody przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych.
 2. Sprzedawca może powstrzymać się z wydaniem Towarów do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich wymagalnych roszczeń, które stały się wymagalne przed dniem wydania Towarów. Kupującemu w takim przypadku nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedającego, w szczególności roszczenie o odszkodowanie.
 3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy niezwłocznie po wykryciu wad, nie później niż w terminie 3 dni od dnia dostawy:
 4. na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@hymon.pl lub sekretariat@hymon.pl
 5. pisemnie na adres Sprzedawcy.

      Przyjęcie Towarów bez zastrzeżeń i ich niezgłoszenie w terminie 3 dni od odbioru Towaru spowoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu wad zewnętrznych lub uszkodzenia.

 1. Jeżeli na towar dostarczony przez Sprzedawcę jest udzielana Gwarancja Producenta szczegółowe warunki gwarancji są określone w Karcie gwarancyjnej lub specyfikacji technicznej.
 2. Rękojmia zostaje wyłączona w najszerszym możliwym zakresie.

§5.

 1. Administratorem podanych przez Kupującego danych osobowych (reprezentantów, pracowników, pełnomocników) oraz danych osób kontaktowych jest HYMON Fotowoltaika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Dojazd 16a, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837128, NIP 9930676222, REGON 385894594, kapitał zakładowy 505.000,00 złotych (słownie złotych: pięćset pięć tysięcy).
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.
 3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to imię i nazwisko osoby, której dane są przetwarzane oraz PESEL, adres, numer telefonu i adres e-mail, numer i seria dowodu osobistego.
 4. Podstawą przetwarzania podanych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu wykonania Umowy.
 5. Podane dane będą przetwarzane przez cały okres realizacji Zamówienia, jak i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją celu, w jakim zostały nam przekazane.
 6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy), natomiast gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6.

      W czasie trwania współpracy pomiędzy Stronami, a  także przez trzy lata po jej zakończeniu (realizacja dostawy), Kupujący zobowiązuje się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Sprzedawcy jakichkolwiek informacji dotyczących Sprzedawcy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie.

§7.

 1. Aktualne OWSH są każdorazowo publikowane na stronie internetowej Sprzedającego: www.hymon.pl.
 2. Niniejsze warunki obowiązują od dnia 29 września 2022 r.
 3. W sprawach nieuregulowanych w OWSH zastosowanie mają zapisy zawartych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umów, a w dalszej kolejności właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 4. Jeżeli postanowienia umowy sprzedaży lub dostawy zawartej ze Sprzedającym są inne lub sprzeczne z zapisami OWSH, wówczas zapisy umowy są nadrzędne.
 5. Przeniesienie wierzytelności wynikających z zawartej pomiędzy Stronami umowy dla swej ważności wymaga każdorazowo pisemnej zgody Sprzedawcy.
 6. Wszelkie spory wynikające z umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Sprzedającego.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Czy istnieje podatek od fotowoltaiki?

Fotowoltaika jest uznawana za bardzo opłacalną inwestycję. Jednak teorie o tym, że zostanie wprowadzony podatek od fotowoltaiki sprawiają, że wielu właścicieli instalacji fotowoltaicznych,...