Ogólne warunki sprzedaży Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na rzecz konsumentów ustalone 4 maja 2021 r.likacji, w tym w szczególności: ulotki, broszury, foldery, reklamy w gazetach i Internecie.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów dostawy, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej przez Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z Zamawiającymi.
 2. Niniejsze OWS obowiązują dla wszystkich umów dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej zawartych z Zamawiającymi po dniu ustalenia niniejszych OWS, także wówczas, gdyby w poszczególnych przypadkach nie powołano się na OWS w sposób wyraźny.
 3. Użyte w dalszej części OWS określenia oznaczają:
  1. Wykonawca – Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o.;
  2. Zamawiający – podmiot będący drugą stroną umowy dostawy, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej (kontrahent Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o.), będący osobą fizyczną, osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającymi osobowości prawnej, o których mowa w art. 33 1 1 k.c., zawierającą Umowę w związku z wykonywaną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. Strony – łącznie Wykonawca i Zamawiający;
  4. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) – niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży” dokonywanej przez Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o.;
  5. Umowa – umowa dostawy, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej zawarta pomiędzy Stronami;
  6. Sprzedaż –usługa polegająca na dostawie, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z Umową zawartą z Zamawiającym;
  7. Towar – instalacja fotowoltaiczna;
 4. OWS stanowią integralną część umów dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej zawieranych między Wykonawcą i Zamawiającym. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną lub wyrażoną w formie elektronicznej lub dokumentowej, zgodą Wykonawcy, pod rygorem nieważności postanowień zawartych w formularzu z negocjacji.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWS, a treścią łączącej Strony Umowy, zastosowanie mają postanowienia Umowy.
 6. Niniejsze OWS stanowią załącznik do Umowy, a także są pod adresem www.hymon.pl
 7. Jeżeli Strony pozostają w stałych stosunkach handlowych, jednokrotne przyjęcie przez Zamawiającego OWS uznawane jest jako ich akceptacja przy wszystkich Umowach zawieranych pomiędzy Stronami, aż do czasu zmiany treści OWS lub odwołania ich stosowania.

§ 2 Prawo własności przemysłowej i prawo autorskie

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo własności, prawa autorskie oraz prawa z patentu i wzoru użytkowego do rycin, rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych, opracowań o charakterze opiniodawczym oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Zamawiającemu przy zawieraniu Umowy. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych z ofertą i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Wykonawcy.
 2. Wszelka dokumentacja techniczna oraz katalogi, prospekty, certyfikaty, wzory, broszury, cenniki itd. są własnością Wykonawcy, jako takie podlegają obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ich powielania, rozpowszechniania, naśladowania, kopiowania, zakazu nieuczciwej konkurencji itd.

§ 3 Warunki płatności

 1. Zapłata za Sprzedaż powinna nastąpić bez potrąceń w terminie określonym w fakturze VAT, z zachowaniem uzgodnionych w Umowie warunków płatności.
 2. Datą zapłaty przez Zamawiającego jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.
 3. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie ceny za Sprzedaż, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 4. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty za Sprzedaż, zgodnie z treścią Umowy oraz OWS.
 5. Numer rachunku bankowego Wykonawcy każdorazowo wskazany w treści faktur VAT wystawianych Zamawiającemu jest indywidualnie przypisany do danego Zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT niezależnie od tego, czy wskazany na fakturze numeru rachunku bankowego widnieje na białej liście podatników VAT.

§ 4 Prawo własności towarów

 1. Własność Towaru przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty wynagrodzenia.
 2. Za datę Sprzedaży uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót Zamawiającemu.

§ 5 Warunki dostaw

 1. Informacje, cenniki oraz inne materiały reklamowe i handlowe skierowane przez Wykonawcę do nieoznaczonego odbiorcy nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do negocjacji.
 2. Pismo skierowane przez Wykonawcę do indywidualnego odbiorcy, zawierające istotne postanowienia umowne, w tym termin dostawy oraz miejsce dostawy, jest ofertą i wyraża wolę zawarcia umowy z adresatem oferty. Termin związania ofertą wynika z jej treści. Oferta może być przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą otrzymania zamówienia, przed upływem okresu związania ofertą. Niezłożenie zamówienia w wyżej wymienionym terminie powoduje wygaśnięcie oferty. Na treść Umowy składają się jedynie ustalenia dokonane w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.
 3. Dostawa towaru zakupionego przez Zamawiającego jest realizowana na podstawie jego zamówienia. Wykonawca wyda Zamawiającemu potwierdzenie zawarcia Umowy na podstawie zamówienia, przy czym Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie potwierdzenia w formie dokumentowej.
 4. Wykonawca jest związany terminem dostawy, gdy został on potwierdzony w formie pisemnej lub dokumentowej. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym z Wykonawcą terminie.
 5. Zamawiający jest zobowiązany odebrać przesyłkę zawierającą elementy Towaru, jeżeli zostanie ona dostarczona na 2 tygodnie przed datą montażu lub później, pod rygorem obowiązku zapłaty kwoty 1000 zł netto z tytułu transportu indywidualnego przeprowadzonego w dniu montażu.

§ 6 Warunki Sprzedaży

 1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
  1. wykonania audytu przedmontażowego celem określenia optymalnego rozwiązania technicznego i finansowego dla Zamawiającego;
  2. uzgodnienia terminu instalacji z Zamawiającym,
  3. dobrania, zakupu i dostarczenia podzespołów;
  4. wykonania montażu Instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta modułów fotowoltaicznych,
  5. dokonania zgłoszenia Instalacji do Operatora Sieci Dystrybucji (OSD) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego,
  6. ochrony danych Zamawiającego i jego partnerów, a także dokumentów technicznych, procesów technologicznych i pozostałych informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy.
 1. Zamawiający zobowiązuje się do:
  1. ścisłego współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przez niego przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności udzielania potrzebnych informacji oraz dostarczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w terminach wskazanych przez Wykonawcę, nie dłuższych niż 7 dni, a także bezwarunkowego przystąpienia do realizowania Umowy,
  2. udostępnienia Wykonawcy nieruchomości wraz miejscem umożliwiającym dostęp do niego, w którym będzie realizowana budowa instalacji fotowoltaicznej jako przedmiot Umowy w czasie i w terminie ustalonym pomiędzy Stronami umożliwiającym terminową realizację robót,
  3. Zamawiający oświadcza, że stan pokrycia dachowego zlokalizowanego w miejscu montażu umożliwia realizację inwestycji objętej Umową,
  4. Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia wymaganych prac dodatkowych w miejscu montażu, we własnym zakresie i na własny koszt, niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy (np. wymiana pokrycia dachowego, dostosowanie mocy przyłączeniowej nieruchomości),
  5. dokonania odbioru końcowego w dniu zgłoszenia zakończenia robót pod rygorem jednostronnego podpisania przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego,
  6. udostępnienia informacji na temat: mocy przyłączeniowej, mocy umownej, nr. PPE, zabezpieczenia przed licznikowego, nr licznika; danych z FV za energię do której będzie wpięta instalacja fotowoltaiczna,
  7. w przypadku konieczności uzyskania pozwoleń, decyzji administracyjnych, uzgodnień i innych celem wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania ze Wykonawcą celem uzyskania ww. dokumentów poprzez złożenie odpowiednich wniosków, w szczególności do organów państwowych, samorządowych, zakładów energetycznych oraz przedsiębiorstw dystrybucyjnych lub przesyłowych. W przypadku braku współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą w powyższym zakresie, Wykonawca po wcześniejszym wezwaniu do współdziałania Zamawiającego z wyznaczeniem mu dodatkowych 14 dni na podjęcie stosownych działań, może od umowy odstąpić i zatrzymać otrzymany w ramach realizacji kontraktu zadatek,
  8. po uruchomieniu instalacji i jej przyłączeniu do sieci – Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli działania instalacji fotowoltaicznej w zakresie przesyłania przez instalację energii do sieci energetycznej (pozycja 2.8.0 na liczniku energii), w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o stwierdzonych uchybieniach, zgodnie z obowiązującą procedurą reklamacyjną.
 2. Strony zobowiązują się do niepodejmowania żadnych działań utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie zobowiązań umownych przez drugą Stronę.
 3. Jako sposób ustalenia terminu oraz czasu montażu i instalacji, Strony ustalają kontakt telefoniczny lub mailowy, w szczególności w zakresie ustalenia terminów dokonania pomiarów oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.
 4. Wykonawca zastrzega, iż prezentowana wizualizacja rozmieszczenia modułów na dachu jest wykonywana w oparciu o najlepszą wiedzę Wykonawcy. Podczas montażu instalacji fotowoltaicznej, mogą zaistnieć okoliczności, które spowodują konieczność dostosowania ilości lub rozmieszczenia modułów do rzeczywiście występujących warunków technicznych na nieruchomości.
 5. W przypadku potrzeby zwiększenia lub zmniejszenia mocy instalacji fotowoltaicznej po zawarciu Umowy, strony będą mogły dokonać modyfikacji tej mocy oraz wynagrodzenia poprzez podpisanie protokołu odbioru. Zmiana Umowy w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia mocy instalacji fotowoltaicznej oraz wynagrodzenia nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.

§ 7 Odbiór towaru i jego właściwości

 1. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami transportu, jeśli w zamówieniu lub Umowie podany zostanie błędny adres dostawy Zamawiającego, co spowoduje konieczność przetransportowania towaru w inne miejsce.
 2. Jeżeli niemożność Sprzedaży przez Wykonawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Zamawiającemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Wykonawca ma w takiej sytuacji obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. ograniczenia spowodowane klęską żywiołową (powódź, pożar, trzęsienie ziemi itp.), wystąpieniem wojny, zamieszek, strajku, eksplozji, wymogów obrony narodowej, nadzwyczajną awarią, niemożnością uzyskania dostaw energii, surowców, siły roboczej, sprzętu, środków transportu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, którym Wykonawca nie mógł zapobiec, pomimo zachowania należytej staranności.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez Zamawiającego realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania zapłaty zaległości.
 4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie elementy Towaru są produkowane zgodnie z zachowaniem norm, posiadają niezbędne dokumenty dopuszczające i certyfikaty.
 5. Wszelkie przekazywane przez Wykonawcę wraz z Towarem atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość Towaru, jego parametry i właściwości techniczne stanowią informację, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.
 6. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego, jeżeli w chwili wydania Towaru nie spełniał on norm, o których mowa powyżej.
 7. Strony wyłączają rękojmię w najszerszym możliwym zakresie.

§ 8 Odbiór przedmiotu Umowy.

 1. Bezpośrednio po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich prac montażowych wynikających z zawartej umowy, Strony przystąpią do komisyjnego odbioru prac, który zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez Strony.
 2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Zamawiający zobowiązany jest zgłosić i opisać w protokole odbioru końcowego wszelkie uwagi dotyczące wad i usterek instalacji fotowoltaicznej, jak również uszkodzeń na nieruchomości powstałych w trakcie realizacji prac montażowych instalacji. W przypadku braku zgłoszenia wad lub usterek w protokole odbioru, Strony zgodnie uznają, że instalacja fotowoltaiczna jest wolna od wad i usterek oraz nieruchomość pozostaje w stanie nienaruszonym. Po tym czasie nie będą uwzględniane przez Wykonawcę zgłoszenia wad i usterek, które mogły powstać w trakcie montażu instalacji fotowoltaicznej a Zamawiający nie ma praw z tego tytułu do żadnych roszczeń, w tym roszczenia odszkodowawczego, oprócz sytuacji, gdzie Zamawiający nie mógł wykryć wady ukrytej podczas odbioru robót.
 3. Bezpośrednio po dokonaniu odbioru końcowego robót, w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac dodatkowych, strony ustalą warunki dalszej współpracy sporządzając dodatkowe zlecenie wykonania prac, w którego treści zostanie ustalony zakres, koszt i termin wykonania prac. W przypadku zlecenia prac dodatkowych związanych z wymianą inwertera, instalacja nie może być eksploatowana w okresie realizacji prac, aż do momentu ich zakończenia, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez Strony.

§ 9 Gwarancja, reklamacje i odpowiedzialność za wady

 1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Towar oraz jakość wykonanych usług (montaż Towaru), zgodnie z treścią Umowy oraz niniejszych OWS.
 2. W przypadku objęcia Zamawiającego gwarancją jakości Towaru w wersji PREMIUM, Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić odpłatny serwis instalacji fotowoltaicznej u Wykonawcy raz na 12 miesięcy, przy czym pierwszy serwis należy przeprowadzić w terminie do 1 miesiąca po upływie okresu 60 miesięcy od daty montażu instalacji stwierdzonej protokołem odbioru końcowego. Brak przeprowadzenia serwisu według powyższych wskazań powoduje utratę ochrony gwarancyjnej w wersji PREMIUM, a Zamawiającego obowiązuje wyłącznie ochrona gwarancyjna w zakresie zapewnionym przez producentów poszczególnych urządzeń.
 3. Ochroną gwarancyjną w wersji PREMIUM nie są objęte magazyny energii.
 4. Wykonawca przeprowadza serwis instalacji fotowoltaicznej wyłącznie na zlecenie Zamawiającego złożone w formie telefonicznej lub mailowej (serwis@hymon.pl), przy czym dokładny termin przeprowadzenia serwisu jest ustalany telefonicznie.
 5. Serwis instalacji fotowoltaicznej przeprowadzany przez Wykonawcę obejmuje sprawdzenie prawidłowości działania oraz przeprowadzenie testów wydajnościowych Towaru. Przeprowadzenie serwisu jest każdorazowo stwierdzone protokołem. Koszt przeprowadzenia serwisu to każdorazowo 300 zł netto.
 6. Zamawiającemu, który korzysta z ochrony gwarancyjnej w wersji PREMIUM przysługuje uprawnienie do rezygnacji z warunków gwarancji PREMIUM w dowolnym momencie, a to poprzez niezamówienie serwisu instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z warunkami opisanymi w ust. 2-3 powyżej. Rezygnacja z uprawnień gwarancyjnych w wersji PREMIUM powoduje powrót Zamawiającego do uprawnień gwarancyjnych w wersji STANDARD.
 7. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach oraz wadliwym wykonaniu prac.
 8. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Wykonawcy niezwłocznie po wykryciu wad:
  1. na adres e-mail Wykonawcy: serwis@hymon.pl wraz z kopią skierowaną do przedstawiciela handlowego na adres e-mail wskazany w Umowie.
  2. pisemnie na adres Wykonawcy.
 1. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji winno nastąpić pod rygorem utraty ochrony gwarancyjnej w terminie jednego dnia od dnia rozładunku Towaru.
 2. Reklamacje jakościowe należy zgłosić w terminie 7 dni od daty wykrycia wady. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
 3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Wykonawca może według swego uznania albo usunąć wadę albo wymienić Towar na nowy, wolny od wad lub dokonać odpowiedniego zwrotu ceny. Rozpoznanie reklamacji w wyżej opisany sposób wyczerpuje wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu stwierdzonych wad, braków lub innych niezgodności reklamowanego Towaru.
 4. Do czasu ostatecznego rozpoznania reklamacji Zamawiający obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 5. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Wykonawcę jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego.
 6. Niezachowanie przez Zamawiającego wyżej przewidzianych terminów lub warunków reklamacji skutkuje utratą praw wynikających z udzielonej gwarancji.
 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Zamawiającego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Zamawiającemu w sytuacjach gdy:
  1. Zamawiający lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego parametrami technicznymi, o których Zamawiający został poinformowany przez Wykonawcę; Zamawiający lub osoba trzecia bez konsultacji z Wykonawcą dokonali zmian lub jakiejkolwiek ingerencji w Towarze;
  2. Zamawiający nie przestrzegał instrukcji obsługi Towaru, w tym dopuścił się zaniedbania Towaru lub jego uszkodzenia;
  3. Zamawiający lub osoba trzecia zlecali serwis instalacji fotowoltaicznej podmiotom trzecim innym niż Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot;
  4. Zamawiający nie zapewnił pokrycia dachowego w odpowiednim stanie, zgodnie z § 6 ust. 2c i d OWS (np. niewystraczająca grubość blachy dachowej).
 8. Wykonawca. ma prawo wstrzymać się wobec Zamawiającego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji, do czasu uregulowania przez Zamawiającego wszelkich zaległych należności.
 9. W przypadkach nieuzasadnionej reklamacji Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego wszelkimi kosztami postępowania reklamacyjnego, w tym kosztami: ekspertyz i organizacji dodatkowych przewozów.
 10. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy bez wad.
 11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowej eksploatacji, w szczególności skutki samodzielnych przeróbek nieuzgodnionych z Wykonawcą, ingerencji osób trzecich, naprawy instalacji stanowiącej przedmiot Umowy przez inny podmiot niż Wykonawca. W wypadku takim Zamawiającym nie przysługuje względem Wykonawcy jakiekolwiek roszczenie, jak również Zamawiający traci udzielone przez Wykonawcę gwarancje na przedmiot umowy.
 12. Wykonawca nie odpowiada za awarie lub szkody w Towarze spowodowane siłą wyższą, w tym w związku z awarią zasilania u Zamawiającego, wyładowaniami atmosferycznymi, pożarem, powodzią, przepięciem lub innym podobnymi zdarzeniami.
 13. Warunkiem prawidłowego działania aplikacji, umożliwiającej podgląd całodobowej produkcji Towaru na urządzeniu mobilnym, jest zapewnienie przez Zamawiającego dostępu do Internetu w miejscu montażu inwertera. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, jak również za wszelkie nieprawidłowości w działaniu aplikacji spowodowane problemami z połączeniem internetowym.
 14. Wszelkie występujące zacienienia instalacji fotowoltaicznej, w szczególności spowodowane przez zlokalizowane na terenie nieruchomości drzewa, słupy, kominy, sąsiednie budynki itp., mają wpływ na ilość energii elektrycznej produkowanej przez instalację fotowoltaiczną w ciągu roku i mogą powodować jej zmniejszenie.

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Skorzystanie przez Wykonawcę z powyższego prawa nie uprawnia Zamawiającego do żadnych roszczeń względem Wykonawcy, w tym roszczeń odszkodowawczych. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu otrzymany zadatek w terminie 7 dni od skorzystania z prawa odstąpienia.
 3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku niewykonania przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy lub OWS bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. W takim wypadku Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy świadczenie gwarancyjne w wysokości 1.000 złotych (słownie złotych: tysiąc) w terminie 7 dni. Ponadto Wykonawcy przysługuje uprawnienie do zachowania zapłaconego na jego rzecz zadatku. W przypadku, gdy rzeczywista szkoda Wykonawcy przewyższa wartość zastrzeżonego świadczenia gwarancyjnego Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 4. W przypadku braku technicznych możliwości zrealizowania przedmiotu Umowy, Umowa zostanie automatycznie rozwiązana bez skutków prawnych i finansowych dla Stron niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu otrzymany zadatek w terminie 7 dni od daty uzyskania informacji o ww. zdarzeniu.
 5. Zamawiającemu będącemu osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje ponadto ustawowe prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w ustępach 6-12 poniżej.
 6. Zamawiający, o którym mowa w ust. 5 powyżej, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem Wykonawcy, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
 7. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do Umowy:
  1. której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. o świadczenie usług, jeżeli Wykonawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wykonawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
  3. sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Zamawiającego lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 8. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Zamawiający lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy w posiadanie ostatniego z nich). W przypadku pozostałych umów bieg terminu rozpoczyna się z dniem ich zawarcia.
 9. W celu wykonania prawa odstąpienia, Zamawiający powinien złożyć Wykonawcy jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 10. Oświadczenie może zostać złożone m.in. na formularzu stanowiącym załącznik do Umowy.
 11. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Wykonawcy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczone wynagrodzenie łącznie z otrzymanym zadatkiem.
 12. Jeżeli Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Wykonawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

§ 11 Poufność

 1. Każda Strona zachowa w ścisłej tajemnicy treść niniejszej Umowy oraz wszelkie informacje związane z jej zawarciem lub wykonaniem, a także dotyczące Stron ujawnione w związku z Umową, w tym informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła. Strony ujawnią Informacje Poufne wyłącznie tym pracownikom, członkom organów zarządzających, agentom lub konsultantom Strony otrzymującej takie informacje lub jakiemukolwiek jej podmiotowi powiązanemu, którzy muszą uzyskać Informacje Poufne w celu realizacji niniejszej Umowy i są zobowiązani do zachowania poufności zasadniczo na takich samych warunkach, jak określone w niniejszej Umowie lub wynikających z zasad etyki wykonywanego przez nich zawodu.
 2. Zobowiązanie do zachowania poufności nie obowiązuje w stosunku do informacji, które:
  1. w chwili ich ujawnienia były publicznie znane bez winy Strony otrzymującej lub,
  2. Strona otrzymująca może wykazać jako znane jej przed ujawnieniem Informacji Poufnych przez Stronę ujawniającą lub
  3. wymagają ujawnienia z mocy obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie postanowienia sądu bądź decyzji organów administracji publicznej.
 3. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej są wiążące dla Stron także przez okres 5 lat po dacie rozwiązania lub wykonania niniejszej Umowy. Strona dopuszczająca się naruszenia obowiązku wskazanego w ust. 1 powyżej zobowiązana jest zapłacić na rzecz drugiej Strony świadczenie gwarancyjne w wysokości 50.000 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).

§ 12 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem podanych przez Zamawiającego danych osobowych oraz danych osób kontaktowych jest HYMON Fotowoltaika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Dojazd 16a, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837128, NIP 9930676222, REGON 385894594, kapitał zakładowy 505.000,00 złotych (słownie złotych: pięćset pięć tysięcy).
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania Umowy.
 3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to imię i nazwisko osoby, której dane są przetwarzane oraz PESEL, adres, numer telefonu i adres e-mail..
 4. Podstawą przetwarzania podanych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu wykonania Umowy.
 5. Podane dane będą przetwarzane przez cały okres realizacji Umowy.
 6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy), natomiast gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 13 Postanowienia Końcowe

 

 1. Niniejsze OWS oraz wszystkie umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu.
 2. Tytuły poszczególnych postanowień niniejszych OWS wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego, a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków Sprzedaży nie może być interpretowany na ich podstawie.
 3. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Wykonawcy. za wady Towaru, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszych OWS.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 6. W czasie trwania stosunku umownego Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie informować Wykonawcę o każdej zmianie dotyczącej adresu lub siedziby Zamawiającego oraz o każdym przypadku wpłynięcia wniosku o ogłoszenie upadłości Zamawiającego.
 7. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem Umowy. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Wykonawcy.
 8. Zamawiający wyraża nieodwołalną, nieodpłatną zgodę na wykonanie oraz wykorzystywanie przez Wykonawcę materiałów zdjęciowych przedstawiających przedmiot Umowy w materiałach informacyjno-promocyjnych Wykonawcy. Zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym w szczególności: ulotki, broszury, foldery, reklamy w gazetach i Internecie.

Zostaw do siebie kontakt
i poznaj szczegóły oferty.