Ogólne warunki sprzedaży pomp ciepła Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na rzecz konsumentów ustalone 9 listopada 2022 r.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów dostawy i montażu pompy ciepła przez Hymon Fotowoltaika z o.o. z Zamawiającymi.
 2. Niniejsze OWS obowiązują dla wszystkich umów dostawy i montażu pompy ciepła zawartych z Zamawiającymi po dniu ustalenia niniejszych OWS i w których powołano się na niniejsze OWS.
 3. Użyte w dalszej części OWS określenia oznaczają:
  1. Wykonawca – Hymon Fotowoltaika z o.o.;
  2. Zamawiający – podmiot będący drugą stroną umowy dostawy i montażu pompy ciepła (kontrahent Hymon Fotowoltaika z o.o.), będący osobą fizyczną, zawierającą Umowę bez bezpośredniego związku z wykonywaną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. Strony – łącznie Wykonawca i Zamawiający;
  4. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) – niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży” dokonywanej przez Hymon Fotowoltaika z o.o.;
  5. Umowa – umowa dostawy i montażu pompy ciepła zawarta pomiędzy Stronami;
  6. Sprzedaż –usługa polegająca na dostawie i montażu pompy ciepła, zgodnie z Umową zawartą z Zamawiającym;
  7. Towar – pompa ciepła;
 4. OWS stanowią integralną część umów dostawy i montażu pompy ciepła zawieranych między Wykonawcą i Zamawiającym. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną lub wyrażoną w formie elektronicznej lub dokumentowej, zgodą Wykonawcy, pod rygorem nieważności postanowień zawartych w formularzu z negocjacji.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWS, a treścią łączącej Strony Umowy, zastosowanie mają postanowienia Umowy.
 6. Niniejsze OWS stanowią załącznik do Umowy, a także są pod adresem www.hymon.pl

§2 Prawo własności przemysłowej i prawo autorskie

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo własności, prawa autorskie oraz prawa z patentu i wzoru użytkowego do rycin, rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych, opracowań o charakterze opiniodawczym oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Zamawiającemu przy zawieraniu Umowy. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych z ofertą i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Wykonawcy.
 2. Wszelka dokumentacja techniczna oraz katalogi, prospekty, certyfikaty, wzory, broszury, cenniki itd. są własnością Wykonawcy, jako takie podlegają obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ich powielania, rozpowszechniania, naśladowania, kopiowania, zakazu nieuczciwej konkurencji itd.

§3 Warunki płatności

 1. Zapłata za Sprzedaż powinna nastąpić bez potrąceń w terminie określonym w fakturze VAT, z zachowaniem uzgodnionych w Umowie warunków płatności.
 2. Datą zapłaty przez Zamawiającego jest data wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.
 3. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie ceny za Sprzedaż, Wykonawca może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych za opóźnienie.
 4. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty za Sprzedaż, zgodnie z treścią Umowy oraz OWS.
 5. Zapłata wynagrodzenia powinna nastąpić na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści Umowy lub na fakturze VAT.

§4 Prawo własności towarów

 1. Własność Towaru przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty wynagrodzenia.
 2. Za datę Sprzedaży uznaje się dzień sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót..

§5 Warunki dostaw

 1. Informacje, cenniki oraz inne materiały reklamowe i handlowe skierowane przez Wykonawcę do nieoznaczonego odbiorcy nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do negocjacji.
 2. Pismo skierowane przez Wykonawcę do indywidualnego odbiorcy, zawierające istotne postanowienia umowne, w tym termin dostawy oraz miejsce dostawy, jest ofertą i wyraża wolę zawarcia umowy z adresatem oferty. Termin związania ofertą wynika z jej treści. Oferta może być przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą otrzymania zamówienia, przed upływem okresu związania ofertą. Niezłożenie zamówienia w wyżej wymienionym terminie powoduje wygaśnięcie oferty. Na treść Umowy składają się jedynie ustalenia dokonane w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej.
 3. Dostawa towaru zakupionego przez Zamawiającego jest realizowana na podstawie jego zamówienia. Wykonawca wyda Zamawiającemu potwierdzenie zawarcia Umowy na podstawie zamówienia, przy czym Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie potwierdzenia w formie dokumentowej.
 4. Wykonawca jest związany terminem dostawy, gdy został on potwierdzony w formie pisemnej lub dokumentowej. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym z Wykonawcą terminie.
 5. Zamawiający jest zobowiązany odebrać przesyłkę zawierającą elementy Towaru, jeżeli zostanie ona dostarczona w ustalonym terminie, pod rygorem obowiązku zapłaty kwoty 1000 zł brutto z tytułu transportu indywidualnego przeprowadzonego w dniu montażu.

§6 Warunki Sprzedaży

 1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
  1. wykonania audytu przed montażowego celem określenia optymalnego rozwiązania technicznego i finansowego dla Zamawiającego;
  2. uzgodnienia terminu instalacji z Zamawiającym,
  3. dobrania, zakupu i dostarczenia podzespołów;
  4. wykonania montażu Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta pompy ciepła,
  5. ochrony danych Zamawiającego i jego partnerów, a także dokumentów
   technicznych, procesów technologicznych i pozostałych informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy.
 1. Zamawiający zobowiązuje się do:
  1. ścisłego współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przez niego przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności udzielania potrzebnych informacji oraz dostarczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w terminach wskazanych przez Wykonawcę, nie dłuższych niż 7 dni, a także bezwarunkowego przystąpienia do realizowania Umowy,
  2. udostępnienia Wykonawcy nieruchomości wraz z miejscem umożliwiającym dostęp do niego, w którym będzie realizowany montaż pompy ciepła jako przedmiot Umowy w czasie i w terminie ustalonym pomiędzy Stronami umożliwiającym terminową realizację robót,
  3. dokonania odbioru końcowego w dniu zgłoszenia zakończenia robót pod rygorem jednostronnego podpisania przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego, w przypadku bezpodstawnej odmowy Zamawiającego.
 2. Strony zobowiązują się do niepodejmowania żadnych działań utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie zobowiązań umownych przez drugą Stronę. W przypadku utrudnianiu lub uniemożliwiania wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron, druga strona może od umowy odstąpić po wezwaniu kontrahenta do działania oraz wyznaczenia mu dalszego 5-dniowego terminu, oraz żądać od kontrahenta naprawienia szkody wynikłej z jej działania lub zaniechania powodującego niewykonanie przedmiotu umowy.
 3. Jako sposób ustalenia terminu oraz czasu montażu, Strony ustalają kontakt telefoniczny lub mailowy, w szczególności w zakresie ustalenia terminów dokonania pomiarów oraz montażu instalacji pompy ciepła.

§7 Odbiór towaru i jego właściwości

 1. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami transportu, jeśli w zamówieniu lub Umowie podany zostanie błędny adres dostawy Zamawiającego, co spowoduje konieczność przetransportowania towaru w inne miejsce.
 2. Jeżeli niemożność Sprzedaży przez Wykonawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Zamawiającemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Wykonawca ma w takiej sytuacji obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. ograniczenia spowodowane klęską żywiołową (powódź, pożar, trzęsienie ziemi itp.), wystąpieniem wojny, zamieszek, strajku, eksplozji, wymogów obrony narodowej, nadzwyczajną awarią, niemożnością uzyskania dostaw energii, surowców, siły roboczej, sprzętu, środków transportu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, którym Wykonawca nie mógł zapobiec, pomimo zachowania należytej staranności.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez Zamawiającego realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania zapłaty zaległości.
 4. Wszelkie przekazywane przez Wykonawcę wraz z Towarem atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość Towaru, jego parametry i właściwości techniczne stanowią informację, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.

§8 Odbiór przedmiotu Umowy

 1. Bezpośrednio po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich prac wynikających z zawartej umowy, Strony przystąpią do komisyjnego odbioru prac, który zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez Strony.
 2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Zamawiający zobowiązany jest zgłosić i opisać w protokole odbioru końcowego wszelkie uwagi dotyczące widocznych wad i usterek Towaru, jak również uszkodzeń na nieruchomości powstałych w trakcie realizacji prac montażowych instalacji. W przypadku braku zgłoszenia wad lub usterek w protokole odbioru, Strony zgodnie uznają, że dostawa i montaż pompy ciepła jest wolna od widocznych wad i usterek oraz nieruchomość pozostaje w stanie nienaruszonym. Po tym czasie nie będą uwzględniane przez Wykonawcę zgłoszenia wad i usterek, które mogły powstać w trakcie montażu pompy ciepła a Zamawiający nie ma praw z tego tytułu do żadnych roszczeń, w tym roszczenia odszkodowawczego, oprócz sytuacji, gdzie Zamawiający nie mógł wykryć wady ukrytej podczas odbioru robót.
 3. Bezpośrednio po dokonaniu odbioru końcowego robót, w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac dodatkowych, strony ustalą warunki dalszej współpracy sporządzając dodatkowe zlecenie wykonania prac, w którego treści zostanie ustalony zakres, koszt i termin wykonania prac.

§9 Gwarancja, reklamacje i odpowiedzialność za wady

 1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonaną usługę w postaci montażu Towaru, zgodnie z treścią Umowy oraz niniejszych OWS, na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru.
 2. W przypadku objęcia Towaru gwarancją jakości w wersji PREMIUM, Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić odpłatną okresową kontrolę pompy ciepła (dalej: Kontrola) u Wykonawcy raz na 12 miesięcy, przy czym pierwszą Kontrolę należy przeprowadzić w terminie do 1 miesiąca po upływie okresu 12 miesięcy od daty montażu pompy ciepła stwierdzonej protokołem odbioru końcowego. Brak przeprowadzenia Kontroli według powyższych wskazań powoduje utratę ochrony gwarancyjnej w wersji PREMIUM, a Zamawiającego obowiązuje wyłącznie ewentualna ochrona gwarancyjna w zakresie zapewnionym przez producentów poszczególnych urządzeń, zgodnie z ust. 6.
 3. Wykonawca przeprowadza Kontrolę pompy ciepła wyłącznie na zlecenie Zamawiającego złożone w formie telefonicznej lub mailowej (serwis@hymon.pl), przy czym dokładny termin przeprowadzenia Kontroli jest ustalany telefonicznie.
 4. Kontrola pompy ciepła przeprowadzana przez Wykonawcę obejmuje: regulację urządzenia, sprawdzanie parametrów, kalibrowanie, czyszczenie wymienników ciepła i ogólne czynności zapewniające prawidłową pracę pompy ciepła. Przeprowadzenie Kontroli jest każdorazowo stwierdzone protokołem. Koszt przeprowadzenia Kontroli jest zgodny z aktualnym cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Wykonawcy www.hymon.pl.
 5. Zamawiającemu, który korzysta z ochrony gwarancyjnej w wersji PREMIUM przysługuje uprawnienie do rezygnacji z warunków gwarancji PREMIUM w dowolnym momencie, a to poprzez niezamówienie Kontroli pompy ciepła, zgodnie z warunkami opisanymi w ust. 2 powyżej. Rezygnacja z uprawnień gwarancyjnych w wersji PREMIUM powoduje powrót Zamawiającego do uprawnień gwarancyjnych w wersji STANDARD.
 6. Dodatkowo w przypadku objęcia Towaru lub poszczególnych elementów gwarancją zewnętrzną producenta, warunki tej gwarancji, a także zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, określone są przez gwaranta w dokumentach gwarancyjnych danego produktu lub w inny wybrany przez niego sposób.
 7. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wadliwego wykonania prac.
 8. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Wykonawcy niezwłocznie po wykryciu wad:
  1. na adres e-mail Wykonawcy: serwis@hymon.pl
  2. pisemnie na adres Wykonawcy.
 9. Reklamacje należy zgłosić w terminie 7 dni od daty wykrycia wady. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
 10. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Wykonawca w ramach gwarancji może według swego uznania albo usunąć nieprawidłowości montażu Towaru lub dokonać odpowiedniego zwrotu ceny. Rozpoznanie reklamacji w wyżej opisany sposób wyczerpuje wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu stwierdzonych wad, braków lub innych niezgodności wykonanych usług.
 11. Do czasu ostatecznego rozpoznania reklamacji Zamawiający obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 12. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Wykonawcę jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego.
 13. Niezachowanie przez Zamawiającego wyżej przewidzianych terminów lub warunków reklamacji skutkuje utratą praw wynikających z udzielonej gwarancji.
 14. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Zamawiającego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.
  W szczególności reklamacja nie przysługuje Zamawiającemu w sytuacjach gdy:

  1. Zamawiający lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego parametrami technicznymi, o których Zamawiający został poinformowany przez Wykonawcę; Zamawiający lub osoba trzecia bez konsultacji z Wykonawcą dokonali zmian
   w Towarze;
  2. Zamawiający nie przestrzegał instrukcji obsługi Towaru, w tym dopuścił się zaniedbania Towaru lub jego uszkodzenia;
  3. Zamawiający lub osoba trzecia zlecali serwis pompy ciepła podmiotom trzecim innym niż Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot.
 15. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy bez wad.
 16. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowej eksploatacji, w szczególności skutki samodzielnych przeróbek nieuzgodnionych z Wykonawcą, ingerencji osób trzecich, naprawy instalacji stanowiącej przedmiot Umowy przez inny podmiot niż Wykonawca. W wypadku takim Zamawiającym nie przysługuje względem Wykonawcy jakiekolwiek roszczenie, jak również Zamawiający traci udzielone przez Wykonawcę gwarancje na przedmiot umowy.
 17. Wykonawca nie odpowiada za awarie lub szkody w Towarze spowodowane siłą wyższą, w tym w związku z awarią zasilania u Zamawiającego, wyładowaniami atmosferycznymi, pożarem, powodzią, przepięciem lub innym podobnymi zdarzeniami.
 18. Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR). Informujemy, iż dla konsumentów w Polsce dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§10 Odstąpienie od umowy

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku niewykonania przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy lub OWS, po upływie dodatkowego minimum 5-dniowego terminu wyznaczonego Zamawiającemu na wykonanie takich obowiązków. W wypadku nie wykonania takich obowiązków przez Zamawiającego w dodatkowym terminie, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy świadczenie gwarancyjne w wysokości 1.000 złotych (słownie złotych: tysiąc) w terminie 7 dni. Ponadto Wykonawcy przysługuje uprawnienie do zachowania zapłaconej na jego rzecz zaliczki. W przypadku, gdy rzeczywista szkoda Wykonawcy przewyższa wartość zastrzeżonego świadczenia gwarancyjnego Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku braku technicznych możliwości zrealizowania przedmiotu Umowy, Umowa zostanie automatycznie rozwiązana bez skutków prawnych i finansowych dla Stron niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu otrzymaną zaliczkę w terminie 7 dni od daty uzyskania informacji o ww. zdarzeniu.
 4. Zamawiającemu przysługuje ponadto ustawowe prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w ustępach 6-12 poniżej.
 5. Zamawiający, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem Wykonawcy, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
 6. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do Umowy:
  1. której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. o świadczenie usług, jeżeli Wykonawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wykonawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
  3. sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Zamawiającego lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 7. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Zamawiający lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy -w posiadanie ostatniego z nich). W przypadku pozostałych umów bieg terminu rozpoczyna się z dniem ich zawarcia.
 8. W celu wykonania prawa odstąpienia, Zamawiający powinien złożyć Wykonawcy jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 9. Oświadczenie może zostać złożone m.in. na formularzu stanowiącym załącznik do Umowy.
 10. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Wykonawcy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczone wynagrodzenie łącznie z otrzymaną zaliczką.
 11. Jeżeli Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Wykonawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

§11 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem podanych przez Zamawiającego danych osobowych oraz danych osób kontaktowych jest HYMON Fotowoltaika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Dojazd 16a, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837128, NIP 9930676222, REGON 385894594, kapitał zakładowy 505.000,00 złotych (słownie złotych: pięćset pięć tysięcy).
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania Umowy.
 3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to imię i nazwisko osoby, której dane są przetwarzane oraz PESEL, adres, numer telefonu i adres e-mail.
 4. Podstawą przetwarzania podanych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO,
  prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu wykonania Umowy.
 5. Podane dane będą przetwarzane przez cały okres realizacji Umowy.
 6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy), natomiast gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§12 Postanowienia Końcowe

 1. Niniejsze OWS oraz wszystkie umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu.
 2. Tytuły poszczególnych postanowień niniejszych OWS wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego, a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków Sprzedaży nie może być interpretowany na ich podstawie.
 3. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Wykonawcy za wady Towaru, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszych OWS.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 6. W czasie trwania stosunku umownego Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie informować Wykonawcę o każdej zmianie dotyczącej adresu lub siedziby Zamawiającego oraz o każdym przypadku wpłynięcia wniosku o ogłoszenie upadłości Zamawiającego.
 7. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem Umowy.
 8. Zamawiający wyraża nieodwołalną, nieodpłatną zgodę na wykonanie oraz wykorzystywanie przez Wykonawcę materiałów zdjęciowych przedstawiających przedmiot Umowy w materiałach informacyjno-promocyjnych Wykonawcy. Zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym w szczególności: ulotki, broszury, foldery, reklamy w gazetach i Internecie.