Zestaw fotowoltaiczny od Hymon

  Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą!

  REGULAMIN OFERTY

  „Fotowoltaika na start 4,5 kWp”

   

  §1.Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem promocji o nazwie „Instalacja fotowoltaiczna 3,15 kWp” zwanej dalej „Ofertą”jest spółka Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837128, NIP 9930676222, REGON 385894594, kapitał zakładowy 505.000,00 złotych (słownie złotych: pięćset pięć tysięcy), zwana w dalszej treści niniejszego Regulaminu „Organizatorem” lub równoważnie „Hymon”.
  2. Określona w Regulaminie Oferta jest kierowana wyłącznie do osób spełniających warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu.
  3. Regulamin zawiera wszystkie warunki Oferta. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.
  4. Oferta trwa w dniach od 16 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. lub do wyczerpania instalacji będących przedmiotem oferty w ilości 100 sztuk, wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

  §2.Podstawowe definicje

  Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. „Oferta”– oferta „Instalacja fotowoltaiczna 4,5 kWp”;
  2. „Organizator”– Spółka Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą we Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów,
  3. „Uczestnik”– osoba fizyczna spełniająca warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu, która zawarła Umowę z Hymon w przedmiocie dostawy i montażu instancji fotowoltaicznej o mocy od 4,5 kWp i umowa ta nie została przez nią wypowiedziana, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Osoba fizyczna biorąca udział w Oferta musi być pełnoletnia. Z udziału w Oferta wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, a także ich krewni i powinowaci do czwartego stopnia.
  4. „Umowa z Hymon” –umowa dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy w 4,5 kWp , zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

  §3.Uczestnicy. Zasady udziału w Ofercie

  1. Z oferty może skorzystać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Uczestnikami Oferty uprawnionymi do skorzystania z Oferty są osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221c., tj. osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, które zawrą Umowę z Hymon w okresie od 16 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. i umowa ta nie została przez nią wypowiedziana, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
  3. Warunkiem skorzystania z oferty jest wyrażenie przez Uczestnika, zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Hymon, co zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem, a zgoda ta nie zostanie wycofana lub nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
  4. Uczestnik Oferty bierze w niej udział osobiście, a jego uprawnienia nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.
  5. Uczestnictwo jest bezpłatne i dobrowolne.
  6. Warunkiem skorzystania z oferty jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i jego zaakceptowanie.
  7. Uczestnik może skorzystać z oferty z tytułu zawarcia jednej umowy z Hymon nie więcej niż jeden raz. Jeżeli Uczestnik zakupił kilka instalacji fotowoltaicznych to z oferty może skorzystać tylko jeden raz.
  8. Oferta nie łączy się z innymi ofertami Organizatora.

  §4.Zasady Oferty

  1. Uczestnik uzyska prawo do skorzystania z oferty zakupu instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,5 kWp cenie 22.500 zł brutto, jeśli spełni łącznie następujące warunki:
  2. a) w okresie od 16 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. lub wyczerpania zapasów zawrze Umowę z Hymon, której przedmiotem będzie dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,5 kWp montowana na dachu budynku.
  3. b) Umowa z Hymon nie zostanie wypowiedziana, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  4. Oferta dotyczy wyłącznie instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku, w odległości nie
   przekraczającej 5 (słownie: pięć) metrów od punktu wpięcia. Z Oferty wyłączone są instalacje zlokalizowane na gruncie.
  5. Cena nie zawiera dodatkowych elementów instalacji fotowoltaicznej np. optymalizatorów mocy. Dodatkowe elementy będą montowane za dodatkowym wynagrodzeniem.
  6. Cena nie zawiera dodatkowych elementów instalacji fotowoltaicznej np. optymalizatorów mocy. Dodatkowe elementy będą montowane za dodatkowym wynagrodzeniem.
  7. Cena nie zawiera usługi przekopu. W przypadku konieczności jego wykonania, wynagrodzenie zostanie odpowiednio powiększone.
  8. Skorzystanie z Oferty będzie możliwe po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej.
  9. Uczestnik Oferty deklarując chęć skorzystania z Oferty, oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby oferty  i na powyższe wyraża zgodę.
  10. Uczestnik Oferty deklarując chęć skorzystania z Oferty, oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby oferty  i na powyższe wyraża zgodę.

  §5.Postępowanie reklamacyjne

  1. Wzięcie udziału w ofercie oznacza zgodę na warunki oferty określone niniejszym Regulaminem.
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych ofertą należy przesyłać na adres siedziby Organizatora na piśmie wraz z oznaczeniem „Fotowoltaika na start 4,5 kWp”, dokładnym opisem reklamacji i wskazaniem rodzaju naruszenia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Reklamacje złożone po upływie 14 dni od daty zakończenia oferty zostaną pozostawione bez rozpoznania.
  3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
  4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

  §6.Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Danych osobowych Uczestników jest Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837128, NIP 9930676222, REGON 385894594, kapitał zakładowy 505.000,00 złotych (słownie złotych: pięćset pięć tysięcy).
  2. Dane Uczestników będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia oferty – w celu identyfikacji Uczestnika, udzielenia oferty oraz rozpoznania reklamacji (w razie wystąpienia takiej potrzeby). Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Dane przetwarzane będą nie dłużej niż i do przedawnienia ewentualnych roszczeń, ewentualnie do momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
  4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Uczestnik mają prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.

  §7.Postanowienia końcowe

  1. W przypadku, gdy przed lub po przyznaniu nagrody okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać możliwość skorzystania z Oferty do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo odmówić udzielenia oferty danemu Uczestnikowi, albo w przypadku oferty już udzielonych – domagać się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.​​​​​​​
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani z 5 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail.​​​​​​​
  3. Organizator oświadcza, że oferta nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  4. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w ofercie we własnym zakresie.
  5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.​​​​​​​
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.​​​​​​​
  7. Regulamin oferty jest dostępny w siedzibie Organizatora.​​​​​​​