Chcesz poznać szczegółową ofertę?

Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą.

  Duże instalacje fotowoltaiczne dla firm, spółdzielni, rolników!         

  Borykasz się z wysokimi rachunkami za energię?! Chcesz uniknąć ciągłych podwyżek cen prądu?

  Dostawcy energii elektrycznej w ostatnich latach ciągle zamieszczają informacje o podwyżkach cen. Dotyka to jednakowo rodzin, rolników, ale w głównej mierze przedsiębiorstw. Zarówno małe, jak i duże korporacje borykają się z podwyżkami, które w dalszym ciągu nie są uregulowane przez Urząd Regulacji Energetyki.

  Na inflację nie mamy wpływu, ale możemy znacznie ograniczyć koszty energii elektrycznej!

  Fotowoltaika dla firm czy niezależność energetyczna

  Pokażemy Ci na  przykładach naszych klientów, jak mądrze oszczędzać pieniądze!

  Mamy gotowe rozwiązanie dla Twojego biznesu!

  Przykładowe instalacje około 50 kW.

  Hymon & Santander Leasing 

  Ogranicz koszty i zaufaj doświadczeniu!

  Kalkulacja przygotowana we współpracy ze specjalistami Santander Leasing1.

  1Podane kalkulacje mogą się różnić w zależności od zdolności kredytowej klienta oraz wybranych taryf bankowych.

   

  Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji. Odpowiedzą na wszystkie pytania
  i znajdą najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

  Zainwestuj z nami we własną instalację fotowoltaiczną i postaw na eko-energetyczne rozwiązania Twojego biznesu, które pozwolą zoptymalizować koszty, uniezależnić się od wzrostu cen energii oraz zyskać niezależność.

   

  Regulamin oferty „Instalacja fotowoltaiczna 49,68 kWp”

   

  §1.Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem akcji o nazwie „Instalacja fotowoltaiczna 49,68 kWp” zwanej dalej „Ofertą” jest spółka Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837128, NIP 9930676222, REGON 385894594, kapitał zakładowy 505.000,00 złotych (słownie złotych: pięćset pięć tysięcy), zwana w dalszej treści niniejszego Regulaminu „Organizatorem” lub równoważnie „Hymon”.
  2. Określona w Regulaminie Oferta jest kierowana wyłącznie do osób spełniających warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu.
  3. Regulamin zawiera wszystkie warunki Oferta. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.
  4. Oferta trwa w dniach od 10 stycznia 2024 r. do 30.06.2024 r., wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

   

  §2.Podstawowe definicje

  Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. „Oferta”– Oferta „Instalacja fotowoltaiczna 49,68 kWp”;
  2. „Organizator”– Spółka Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą we Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów,
  3. „Uczestnik”– Osoba fizyczna spełniająca warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu,
  4. „Umowa z Hymon” –Umowa dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy w 49,68 kWp , zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

   

  §3.Uczestnicy. Zasady udziału w Ofercie

  1. Z oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w art. 331 § 1 k.c., zawierającą umowę w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową, które zawrą Umowę z Hymon w okresie od od 10 stycznia 2024 r. do 30.06.2024 r. i umowa ta nie została przez nią wypowiedziana. Osoba fizyczna biorąca udział w Oferta musi być pełnoletnia.
  2. Warunkiem skorzystania z oferty jest wyrażenie przez Uczestnika, zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Hymon, co zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem, a zgoda ta nie zostanie wycofana lub nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
  3. Uczestnik Oferty bierze w niej udział osobiście, a jego uprawnienia nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.
  4. Uczestnictwo jest bezpłatne i dobrowolne.
  5. Warunkiem skorzystania z oferty jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i jego zaakceptowanie.
  6. Oferta nie łączy się z innymi ofertami Organizatora.

     §4.Zasady Oferty

   1. Uczestnik uzyska prawo do skorzystania z oferty zakupu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,68 kWp w cenie 99.500 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100 netto, powiększona o należny podatek VAT, jeśli spełni łącznie następujące warunki:

  a) w okresie od 10 stycznia 2024 r. do 30.06.2024 r. i zawrze Umowę z Hymon, której przedmiotem będzie dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,68 kWp montowana na dachu budynku.

  b) Umowa z Hymon nie zostanie wypowiedziana.

   1. Oferta dotyczy wyłącznie instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu skośnym trapezowym budynku, w odległości nie przekraczającej 20 (słownie: dwadzieścia) metrów od punktu wpięcia bez prac gruntowych, składających się z 108 modułów fotowoltaicznych o mocy 460 Wp każdy, co składa się na instalację o mocy 49,68 kWp oraz pozostałych komponentów. W sytuacji zlokalizowania miejsca montażu w odległości przekraczającej 20m od punktu wpięcia, Uczestnik może skorzystać z Oferty z zastrzeżeniem, że dodatkowe prace zostaną wycenione zgodnie z obowiązującym cennikiem Organizatora, zamieszczonym na stronie internetowej hymon.pl.
   2. Z oferty wyłączone są instalacje zlokalizowane na gruncie oraz inne systemy montażowe.
   3. Cena zawiera dodatkowe elementy instalacji fotowoltaicznej np. przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
   4. Cena zawiera kompletną instalację fotowoltaiczną.
   5. Cena nie uwzględnia usługi przekopu.
   6. Skorzystanie z Oferty będzie możliwe po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej.
   7. Uczestnik Oferty deklarując chęć skorzystania z Oferty, oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby oferty  i na powyższe wyraża zgodę.

                                                                                                                                                                                                                                             

  §5.Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Danych osobowych Uczestników i ich przedstawicieli jest Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837128, NIP 9930676222, REGON 385894594, kapitał zakładowy 505.000,00 złotych (słownie złotych: pięćset pięć tysięcy).
  2. Dane Uczestników i ich przedstawicieli będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia oferty – w celu identyfikacji Uczestnika, udzielenia oferty oraz rozpoznania reklamacji (w razie wystąpienia takiej potrzeby). Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Dane przetwarzane będą nie dłużej niż i do przedawnienia ewentualnych roszczeń, ewentualnie do momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
  4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Uczestnik mają prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.

   

  §6.Postanowienia końcowe

  1. W przypadku, gdy przed lub po zawarciu umowy okaże się, iż Uczestnik nie spełnia warunków i postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać możliwość skorzystania z Oferty do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo odmówić udzielenia oferty danemu Uczestnikowi, albo w przypadku oferty już udzielonych – domagać się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.​​​​​​​
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani z 5 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail.​​​​​​​
  3. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w ofercie we własnym zakresie.
  4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.​​​​​​​
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.​​​​​​​
  6. Regulamin oferty jest dostępny w siedzibie Organizatora.​​​​​​​