Chcesz poznać ofertę?

  Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą.

  REGULAMIN OFERTY
  „Wiosenny zestaw PV + Ładowarka samochodowa”

   

  §1.Postanowienia ogólne

  Organizatorem  Akcji o nazwie „Wiosenny zestaw PV + Ładowarka samochodowa” zwanej dalej „Ofertą” jest spółka Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837128, NIP 9930676222, REGON 385894594, kapitał zakładowy 505.000,00 złotych (słownie złotych: pięćset pięć tysięcy), zwana w dalszej treści niniejszego Regulaminu „Organizatorem” lub równoważnie „Hymon”.

  1. Określona w Regulaminie Oferta jest kierowana wyłącznie do osób spełniających warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu.
  2. Regulamin zawiera wszystkie warunki Oferty. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.
  3. Oferta obowiązuje w dniach od 6 marca 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. lub do wyczerpania instalacji w ilości 100 sztuk, wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

  §2.Podstawowe definicje

  Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. „Oferta”–„ Wiosenny zestaw PV + Ładowarka samochodowa”;
  2. „Organizator”– Spółka Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą we Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów,
  3. „Uczestnik”– osoba fizyczna spełniająca warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu, która zawarła Umowę z Hymon w przedmiocie dostawy i montażu instancji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp i ładowarki samochodowej oraz umowa ta nie została przez nią wypowiedziana, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Osoba fizyczna biorąca udział w ofercie musi być pełnoletnia.
  4. „Umowa z Hymon” –umowa dostawy i montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp wraz z ładowarką samochodową, zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

  §3.Uczestnicy. Zasady udziału

  1. Z oferty może skorzystać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Uczestnikami oferty uprawnionymi do skorzystania z oferty są osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221c., tj. osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, które zawrą Umowę z Hymon w okresie od 6 marca 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. i umowa ta nie została przez nią wypowiedziana, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
  3. Warunkiem skorzystania z ofert jest wyrażenie przez Uczestnika, zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Hymon, co zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem, a zgoda ta nie zostanie wycofana lub nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
  4. Uczestnik Oferty bierze w niej udział osobiście, a jego uprawnienia nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.
  5. Uczestnictwo jest bezpłatne i dobrowolne.
  6. Warunkiem skorzystania z Oferty Hymon jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i jego zaakceptowanie.

  §4.Zasady Oferty

  1. Oferta obejmuje dostawę i montaż zestawu instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp wraz z ładowarką samochodową przeznaczonych dla nieruchomości na cele mieszkaniowe, składającego się z:
  • modułów fotowoltaicznych o mocy 400W
  • falownika o mocy 10 kW
  • kompletnego systemu montażowego dedykowanego na blachodachówkę wraz z osprzętem
  • ładowarkę samochodową  (moc ładowarki uzależniona od mocy przyłączeniowej budynku)

  Wynagrodzenie zostaje ustalone na kwotę 34 452 zł brutto. Aby skorzystać z oferty Uczestnik w okresie od 6 marca 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. lub wyczerpania zapasów musi zawrzeć Umowę z Hymon, której przedmiotem będzie dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp montowanej na dachu budynku pokrytego blachodachówką oraz ładowarki samochodowej.

  1. Oferta dotyczy wyłącznie instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku pokrytego blachodachówką, w odległości nie przekraczającej 5 (słownie: pięć) metrów od punktu wpięcia. Z oferty wyłączone są instalacje zlokalizowane na gruncie oraz innych pokryciach dachowych.
  2. Cena nie zawiera dodatkowych elementów instalacji fotowoltaicznej np. optymalizatorów mocy. Dodatkowe elementy będą montowane za dodatkowym wynagrodzeniem.
  3. Cena nie zawiera usługi przekopu. W przypadku konieczności jego wykonania, wynagrodzenie zostanie odpowiednio powiększone o kwoty zawarte w cenniku usług dodatkowych dostępnego na www.hymon.pl.
  4. Skorzystanie z Oferty będzie możliwe po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej.
  5. Uczestnik Oferty deklarując chęć skorzystania z oferty, oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby Oferty i na powyższe wyraża zgodę.

  §5.Postępowanie reklamacyjne

  1. Wzięcie udziału w ofercie oznacza zgodę na warunki Oferty określone niniejszym Regulaminem.
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych ofertą należy przesyłać na adres siedziby Organizatora na piśmie wraz z oznaczeniem „Wiosenny zestaw PV + Ładowarka samochodowa” dokładnym opisem reklamacji i wskazaniem rodzaju naruszenia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Reklamacje złożone po upływie 14 dni od daty zakończenia Oferty zostaną pozostawione bez rozpoznania.
  3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
  4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

  §6.Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Danych osobowych Uczestników jest Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837128, NIP 9930676222, REGON 385894594, kapitał zakładowy 505.000,00 złotych (słownie złotych: pięćset pięć tysięcy).
  2. Dane Uczestników będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy na podstawie Oferty oraz rozpoznania reklamacji (w razie wystąpienia takiej potrzeby). Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Dane przetwarzane będą nie dłużej niż i do przedawnienia ewentualnych roszczeń, ewentualnie do momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
  4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Uczestnik mają prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.

  §7.Postanowienia końcowe

  1. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w Oferty we własnym zakresie.
  2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.​​​​​​​
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.​​​​​​​
  4. Regulamin Oferty jest dostępny w siedzibie Organizatora.​​​​​​​

   

  REGULAMIN OFERTY
  „Wiosenny zestaw PV + Ładowarka samochodowa”

   

  §1.Postanowienia ogólne

  Organizatorem  Akcji o nazwie „Wiosenny zestaw PV + Ładowarka samochodowa” zwanej dalej „Ofertą” jest spółka Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837128, NIP 9930676222, REGON 385894594, kapitał zakładowy 505.000,00 złotych (słownie złotych: pięćset pięć tysięcy), zwana w dalszej treści niniejszego Regulaminu „Organizatorem” lub równoważnie „Hymon”.

  1. Określona w Regulaminie Oferta jest kierowana wyłącznie do osób spełniających warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu.
  2. Regulamin zawiera wszystkie warunki Oferty. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.
  3. Oferta obowiązuje w dniach od 6 marca 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. lub do wyczerpania instalacji w ilości 100 sztuk, wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

  §2.Podstawowe definicje

  Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. „Oferta”–„ Wiosenny zestaw PV + Ładowarka samochodowa”;
  2. „Organizator”– Spółka Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą we Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów,
  3. „Uczestnik”– osoba fizyczną, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o której mowa wart. 331 § 1 k.c., zawierająca Umowę z Hymon w związku z wykonywaną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową; spełniająca warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu, która zawarła Umowę z Hymon w przedmiocie dostawy i montażu instancji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp i ładowarki samochodowej oraz umowa ta nie została przez nią wypowiedziana, w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Osoba fizyczna biorąca udział w ofercie musi być pełnoletnia.
  4. „Umowa z Hymon” –umowa dostawy i montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp wraz z ładowarką samochodową, zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

  §3.Uczestnicy. Zasady udziału

  1. Z oferty może skorzystać osoba fizyczną, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o której mowa wart. 331 § 1 k.c., zawierająca Umowę z Hymon w związku z wykonywaną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Warunkiem skorzystania z ofert jest wyrażenie przez Uczestnika, zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Hymon, co zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem, a zgoda ta nie zostanie wycofana lub nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
  3. Uczestnik Oferty bierze w niej udział osobiście, a jego uprawnienia nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.
  4. Uczestnictwo jest bezpłatne i dobrowolne.
  5. Warunkiem skorzystania z Oferty Hymon jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i jego zaakceptowanie.

  §4.Zasady Oferty

  1. Oferta obejmuje dostawę i montaż zestawu instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp wraz z ładowarką samochodową, składającego się z:
  • modułów fotowoltaicznych o mocy 400W
  • falownika o mocy 10 kW
  • kompletnego systemu montażowego dedykowanego na blachodachówkę wraz z osprzętem
  • ładowarkę samochodową  (moc ładowarki uzależniona od mocy przyłączeniowej budynku)

  Wynagrodzenie zostaje ustalone na kwotę 31 900 zł netto, powiększone o należny podatek VAT. Aby skorzystać z oferty Uczestnik w okresie od 6 marca 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. lub wyczerpania zapasów musi zawrzeć Umowę z Hymon, której przedmiotem będzie dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp montowanej na dachu budynku pokrytego blachodachówką oraz ładowarki samochodowej.

  1. Oferta dotyczy wyłącznie instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku pokrytego blachodachówką, w odległości nie przekraczającej 5 (słownie: pięć) metrów od punktu wpięcia. Z oferty wyłączone są instalacje zlokalizowane na gruncie oraz innych pokryciach dachowych.
  2. Cena nie zawiera dodatkowych elementów instalacji fotowoltaicznej np. optymalizatorów mocy. Dodatkowe elementy będą montowane za dodatkowym wynagrodzeniem.
  3. Cena nie zawiera usługi przekopu. W przypadku konieczności jego wykonania, wynagrodzenie zostanie odpowiednio powiększone o kwoty zawarte w cenniku usług dodatkowych dostępnego na www.hymon.pl.
  4. Skorzystanie z Oferty będzie możliwe po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej.
  5. Uczestnik Oferty deklarując chęć skorzystania z oferty, oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby Oferty i na powyższe wyraża zgodę.

  §5.Postępowanie reklamacyjne

  1. Wzięcie udziału w ofercie oznacza zgodę na warunki Oferty określone niniejszym Regulaminem.
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych ofertą należy przesyłać na adres siedziby Organizatora na piśmie wraz z oznaczeniem „Wiosenny zestaw PV + Ładowarka samochodowa” dokładnym opisem reklamacji i wskazaniem rodzaju naruszenia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Reklamacje złożone po upływie 14 dni od daty zakończenia Oferty zostaną pozostawione bez rozpoznania.
  3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
  4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

  §6.Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Danych osobowych Uczestników jest Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837128, NIP 9930676222, REGON 385894594, kapitał zakładowy 505.000,00 złotych (słownie złotych: pięćset pięć tysięcy).
  2. Dane Uczestników będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy na podstawie Oferty oraz rozpoznania reklamacji (w razie wystąpienia takiej potrzeby). Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Dane przetwarzane będą nie dłużej niż i do przedawnienia ewentualnych roszczeń, ewentualnie do momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
  4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Uczestnik mają prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.

  §7.Postanowienia końcowe

  1. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w Oferty we własnym zakresie.
  2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.​​​​​​​
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.​​​​​​​
  4. Regulamin Oferty jest dostępny w siedzibie Organizatora.​​​​​​​