Regulamin konkursu #WybieramHymon

REGULAMIN I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

„#WybieramHymon”

§1.Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu #WybieramHymon zwanego dalej „Konkursem” jest spółka Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837128, NIP 9930676222, REGON 385894594, kapitał zakładowy 505.000,00 złotych (słownie złotych: pięćset pięć tysięcy), zwana w dalszej treści niniejszego Regulaminu „Organizatorem” lub równoważnie „Hymon”.
 2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego regulaminu.
 3. Konkurs trwa od 19.10.2022 r. do 20.11.2022 r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny dotyczącej kwestii harmonogramu Konkursu.
 5. Szczegóły dotyczące harmonogramu oraz przebiegu Konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej Organizatora (www.hymon.pl) oraz w mediach społecznościowych.

§2.Podstawowe definicje

Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs #WybieramHymon.
 2. „Organizator” – Spółka Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą we Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów
 3. „Komentarz” – komentarz opublikowany przez Uczestnika w wizytówce Google https://bit.ly/37UoRQD (zawierający co najmniej hasztag: #WybieramHymon), odpowiadający na pytanie konkursowe: „Dlaczego wybrałem firmę Hymon?” i zawierający zdjęcie instalacji fotowoltaicznej lub/i pompy ciepła.
 4. „Uczestnik” – osoba fizyczna lub osoba prawna, która zawarła z Hymon umowę dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła i umowa ta nie została rozwiązana ani wypowiedziana przez żadną ze stron z przyczyn leżących po stronie Uczestnika na dzień zakończenia Konkursu,  która opublikuje komentarz zgodnie z zasadami Konkursu, jednocześnie deklarując udział w Konkursie poprzez umieszczenie w komentarzu hasztag #WybieramHymon. Osoba fizyczna deklarująca udział w Konkursie musi być pełnoletnia.
 5. „Laureat” – osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem zwycięskiego komentarza, deklarująca udział w Konkursie. Osoba fizyczna musi być pełnoletnia.

§3.Uczestnicy. Zasady udziału w konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy, którzy opublikują komentarz wizytówce Google firmy Hymon Fotowoltaika, w którego treści udzielą odpowiedzi na pytanie, dlaczego wybrali Firmę Hymon w związku z realizacją instalacji fotowoltaicznej lub montażu pompy ciepła.
 2. Autorem danego komentarza może być wyłącznie jeden Uczestnik, Organizator nie dopuszcza możliwości publikacji komentarzy zbiorowego autorstwa.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i jego zaakceptowanie.
 4. Uczestnik konkursu może opublikować tylko jeden komentarz na portalu Google/wizytówce Google.

§4.Zasady zgłoszeń do Konkursu

 1. Organizator udostępnia informacje o uczestnictwie w Konkursie oraz o sposobie publikowania komentarzy poprzez stronę internetową Hymon, jak również inne działania promocyjne.
 2. Na stronie internetowej Hymon publikowany jest harmonogram, który zawiera w szczególności następujące informacje (ramy czasowe):
  • Rozpoczęcie konkursu;
  • Ostateczny termin publikacji komentarzy;
  • Wyłonienie zwycięzców;
 3. Uczestnik deklaruje chęć udziału w Konkursie poprzez ujęcie w treści komentarza zwrotu: „#WybieramHymon”.
 4. Uczestnik Konkursu publikując komentarz zgodnie z wskazanymi powyżej zasadami, oświadcza, że zaznajomił się z treścią Regulaminu Konkursu, a także zapoznał się z postanowieniami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu i na powyższe wyraża zgodę.

§5.Przebieg Konkursu i nagrody

 1. Zgłoszone Komentarze podlegać będą ocenie Komisji Konkursowej składającej się z trzech osób powołanych przez Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Spośród przedstawionych przez Uczestników komentarzy Komisja wybierze trzy najlepsze ich zdaniem Komentarze. Wybór laureatów przez Komisję odbędzie się w oparciu o kryteria jakościowe.
 3. Nagrodą jest rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej zrealizowanej przez Organizatora o dwa dodatkowe moduły fotowoltaiczne, jeżeli pozwalają na to warunki techniczne nieruchomości, a przedmiotowe moduły znajdują się w aktualnej ofercie Organizatora.*
 4. Jeżeli warunki wskazane w ust. 3 powyżej nie zostaną spełnione, zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł brutto.

§6.Postępowanie reklamacyjne

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać na adres siedziby Organizatora na piśmie wraz z oznaczeniem nazwy Konkursu, dokładnym opisem reklamacji i wskazaniem rodzaju naruszenia w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po upływie 21 dni od daty zakończenia Konkursu zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

§7.Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych osobowych uczestników Konkursu jest Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837128, NIP 9930676222, REGON 385894594, kapitał zakładowy 505.000,00 złotych (słownie złotych: pięćset pięć tysięcy).
 2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu – w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania nagrody oraz (w razie wystąpienia takiej potrzeby). Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będzie Komisja. Dane przetwarzane będą nie dłużej niż i do przedawnienia ewentualnych roszczeń, ewentualnie do momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 15-21 RODO. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Uczestnik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.

§8.Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy przed lub po przyznaniu nagrody okaże się, iż Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać przekazanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo odmówić przekazania nagrody danemu Uczestnikowi, albo w przypadku nagród już przekazanych – domagać się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.​​​​​​​
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani z 5 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail.​​​​​​​
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora.​​​​​​​
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.​​​​​​​
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.​​​​​​​

*Rozbudowa instalacji odbędzie się w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Czy istnieje podatek od fotowoltaiki?

Fotowoltaika jest uznawana za bardzo opłacalną inwestycję. Jednak teorie o tym, że zostanie wprowadzony podatek od fotowoltaiki sprawiają, że wielu właścicieli instalacji fotowoltaicznych,...

Czy pompa ciepła się opłaca?

Zauważalny na przestrzeni ostatnich lat wzrost zainteresowania zakupem i montażem pompy ciepła to efekt korzyści, jakie można uzyskać decydując się na ten system ogrzewania budynku i...

Ile prądu zużywa pompa ciepła?

Montaż pompy ciepła to skuteczny sposób na zapewnienie komfortu cieplnego w domu przy jednoczesnych niskich kosztach eksploatacji urządzenia. Pompy ciepła są systemami grzewczymi...

Jak magazynować energię słoneczną?

Instalacje fotowoltaiczne, choć pozwalają na samodzielne wytworzenie energii elektrycznej, zwykle robią to w środku lata i okolicach południa. Produkcja energii nie pokrywa się więc czasowo z...

Ile kosztuje montaż pompy ciepła?

Montaż pompy ciepła wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak: niskie koszty eksploatacji i możliwość uzyskania oszczędności, wygoda użytkowania, bezpieczeństwo, ochrona środowiska...

Jak dobrać pompę ciepła?

Podjęcie decyzji o wyborze pompy ciepła jako systemu ogrzewania domu lub innego budynku wiąże się z szeregiem kolejnych, jakie należy podjąć. Pojawić się mogą takie pytania, jak: który...