Fotowoltaika – jaki okres rozliczeniowy wybrać?

Posiadanie instalacji fotowoltaicznej wiąże się z produkcją energii elektrycznej. W niektórych okresach wytworzonej energii jest więcej, w efekcie czego powstają nadwyżki energii. Aby móc z nich skorzystać w momencie zmniejszonej produkcji, konieczne jest magazynowanie energii. Umożliwia to podpisanie umowy prosumenckiej z dostawcą prądu, który odpowiada za odebranie przesłanej nadwyżki, jej przechowanie i przesłanie z powrotem. Rozliczanie energii z fotowoltaiki następuje w określonych okresach rozliczeniowych. Na jaki okres rozliczeniowy w przypadku fotowoltaiki najlepiej się zdecydować?

Rozliczenie energii z fotowoltaiki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi właściciel instalacji fotowoltaicznej, który produkuje własną energię elektryczną, wykorzystuje ją na własny użytek i jest końcowym odbiorcą energii, nazywany jest prosumentem. Prosument korzysta z sieci energetycznej – do niej przesyłana jest wytworzona przez panele fotowoltaiczne nadwyżka energii i pobierana z niej w momencie wyższego zapotrzebowania na energię elektryczną lub zmniejszonej produkcji energii.

Instalacja fotowoltaiczna pracuje z różną efektywnością w zależności od pory dnia czy roku. Część energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej może być wykorzystywana na bieżące potrzeby, jednakże w niektórych okresach, w tym w szczególności latem, w dni o dużym nasłonecznieniu, ilość energii wyprodukowanej przewyższa zapotrzebowanie. W tej sytuacji konieczne jest magazynowanie energii. Wyprodukowaną energię można przesyłać do posiadanego magazynu energii lub do sieci energetycznej. Możliwość przechowywania i skorzystania w późniejszym okresie z wytworzonej energii elektrycznej to gwarancja, że prąd będzie dostępny dla prosumenta przez cały czas.

Rozliczenie energii wyprodukowanej i pobranej z sieci jest bezgotówkowe. Stworzony został jednak system opustów, w ramach którego za możliwe jest odzyskanie jedynie 80% przesłanej energii w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW i 70% w przypadku instalacji o mocy powyżej 10 kW. Co równie ważne, prosument ma 12 miesięcy na wykorzystanie skumulowanej nadwyżki energii. Po roku przepada i nie ma możliwości z niej skorzystania.

Fotowoltaika – jaki okres rozliczeniowy wybrać?

Posiadając instalację fotowoltaiczną konieczne jest zapewnienie miejsca, do którego mają być odprowadzone nadwyżki energii. Można decydować się na system niepodłączony do sieci – w tej sytuacji konieczne jest zakupienie magazynu energii. Drugą opcją jest podłączenie do sieci energetycznej – w tym przypadku należy podpisać umowę z dostawcą energii. W umowie prosumenckiej określone zostają różne warunki, w tym między innymi okres rozliczeniowy. Jest to czas pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami licznika, co stanowi postawę do ustalenia należności.

Okres rozliczeniowy fotowoltaiki może zostać określony na jeden, dwa, sześć lub dwanaście miesięcy. Zazwyczaj wybierany jest dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy, co wynika ze specyfiki produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki w ciągu roku. W okresie letnim jest ona znacznie wyższa i często przekracza zapotrzebowanie, zaś w zimie, gdy słońca jest mniej, a dzień znacznie krótszy, wyprodukowanej energii jest mniej. W tej sytuacji skorzystać można z nadwyżek przesłanych do sieci z okresów o dużym nasłonecznieniu. Wyniki osiągane z całego roku doskonale się bilansują.

Wybrany roczny okres rozliczeniowy jest najbardziej korzystny dla prosumenta. Jednocześnie, otrzymuje on comiesięczne rachunki za prąd, w którym znajduje się informacja o ilości energii przesłanej, odebranej oraz o opłatach stałych.

Jak działa system opustów?

Rozliczenie energii z fotowoltaiki odprowadzonej i pobranej z zakładu energetycznego opiera się o tzw. system opustów. Nie całą energię, która została przesłana do sieci elektroenergetycznej można pobrać – ilość odzyskanej energii zależy od posiadanej mocy instalacji fotowoltaicznej. Z instalacji fotowoltaicznej do 10 kW można odebrać 0,8 kWh za każdą 1 kWh energii wprowadzonej do sieci, zaś z instalacji fotowoltaicznej powyżej 10 kW odebrać można 0,7 kWh za każdą 1 kWh wprowadzonej do sieci energii.

Na skorzystanie z energii elektrycznej prosument ma 365 dni od momentu jej przesłania do sieci. Po upływie tego czasu nadwyżka przepada.

Zmiany w systemie rozliczeń od 1 kwietnia 2022 r.

Obowiązujący system rozliczania fotowoltaiki zostanie zmieniony dla wszystkich, którzy zamontują instalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 roku. Rozliczenie fotowoltaiki polegać będzie na sprzedaży energii i jej zakupie, czyli na systemie tzw. net-billingu. W chwili odprowadzenia nadwyżki energia elektryczna będzie uzyskiwać określoną cenę. W przypadku, gdy prosument będzie chciał skorzystać z energii pobierając ją z sieci, będzie musiał zapłacić określoną kwotę.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Ile prądu produkuje fotowoltaika?

Rosnące z roku na rok ceny prądu są jedną z przyczyn wzrostu zainteresowania rozwiązaniami, które pozwalają na obniżenie kosztów. Jednym z nich jest montaż instalacji fotowoltaicznej na...

Regulamin konkursu #WybieramHymon

REGULAMIN I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE „#WybieramHymon” §1.Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu #WybieramHymon zwanego dalej „Konkursem” jest spółka Hymon Fotowoltaika Sp. z...

Ile prądu zużywa pompa ciepła?

Montaż pompy ciepła to skuteczny sposób na zapewnienie komfortu cieplnego w domu przy jednoczesnych niskich kosztach eksploatacji urządzenia. Pompy ciepła są systemami grzewczymi...