Jak czytać rachunek za prąd PGE? Fotowoltaika a faktura prosumencka

Poszukując skutecznego sposobu na obniżenie rachunków za prąd, wiele osób zaczyna interesować się rozwiązaniem, jakim jest fotowoltaika. Własna produkcja energii elektrycznej wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne pozwala na osiągnięcie znacznym oszczędności w budżecie domowym, a także uzyskanie niezależności energetycznej przez długie lata.

Wytwarzając własną energię elektryczną inwestorzy, zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii, stają się prosumentami. W odróżnieniu od standardowych rachunków za prąd otrzymują oni fakturę prosumencką, która zawiera inne elementy składowe. Podpowiadamy, co oznaczają poszczególne pozycje na fakturze prosumenckiej.

Faktura prosumencka a rachunek za prąd – różnice

Za prosumenta uznawany jest każdy, kto posiada własną instalację fotowoltaiczną i produkuje energię elektryczną na własny użytek – nie wykorzystuje jej jednak w celu produkowania, przesyłania oraz dystrybucji. Prosument jest zatem jednocześnie producentem i odbiorcą końcowym.

Prosumenci, w odróżnieniu od konsumentów energii elektrycznej, nie otrzymują od zakładu energetycznego typowego rachunku za prąd. Zamiast tego po okresie rozliczeniowym przychodzi do nich faktura prosumencka, która zawiera rozliczenie energii pobranej oraz energii wyprodukowanej, a także informację o wysokości opłat dystrybucyjnych.

Faktura dla prosumenta – jakie zawiera dane?

W zależności od zakładu energetycznego faktura prosumencka może mieć różny wygląd, jednakże w jej treści znaleźć się muszą podobne, obowiązkowe pozycje. Przede wszystkim będą to dane takie jak:

 • dane sprzedawcy prądu,
 • dane odbiorcy energii elektrycznej, w tym numer Klienta,
 • numer faktury prosumenckiej,
 • adres punktu poboru energii elektrycznej,
 • okres rozliczeniowy, którego dotyczy faktura,
 • grupa taryfowa,
 • moc źródła, czyli moc instalacji fotowoltaicznej,
 • moc umowna, czyli sprecyzowana w treści umowy moc posiadanych urządzeń elektrycznych,
 • numer licznika oraz data odczytu.

W kolejnej części musi się znaleźć rozliczenie energii pobranej oraz wyprodukowanej. W tym przypadku znaleźć można pozycje takie jak:

 • Energia czynna pobrana – ilość energii pobranej z sieci energetycznej w momencie, gdy instalacja fotowoltaiczna nie pracowała,
 • Energia czynna oddana – ilość energii elektrycznej wytworzonej w nadmiarze odprowadzonej do sieci,
 • Współczynnik korekty, zwany także spółczynnikiem ilościowym lub opustem – Ustawa o OZE nałożyła na dostawców energii obowiązek zatrzymania 0,2k Wh na każde 1 kWh energii przesłanej do sieci (w przypadku instalacji o mocy powyżej 10 kW jest to odpowiednio 0,3k Wh na 1 kWh przesłanej energii),
 • Pobrano z magazynu – to informacja o tym, ile energii elektrycznej z nadwyżki zostało zużytej,
 • Wprowadzone do sieci – skorygowane – to ilość kWh wyprodukowana w danym okresie rozliczeniowym pomniejszona o wartość współczynnika korekty,
 • Pobór z sieci – jest równy energii czynnej pobranej,
 • Saldo bieżące – stanowi informację o tym, za ile kWh energii elektrycznej pobranej należy dopłacić (jeśli jest zerowe to znaczy, że ilość wyprodukowanej energii przewyższa ilość pobranej),
 • Magazyn prądu –ile energii zostało przesłanej do magazynu w danym okresie rozliczeniowym,
 • Razem w magazynie – suma wszystkich nadwyżek energii znajdujących się w magazynie,
 • Opłata handlowa – koszty doliczane przez dostawcę energii za działania administracyjne,
 • Składnik stały stawki sieciowej – opłata mająca na celu utrzymanie sieci energetycznej,
 • Składnik zmienny stawki sieciowej – koszt dystrybucji prądu (jeśli saldo bieżące jest zerowe, opłata nie jest naliczana),
 • Stawka jakościowa – opłata za utrzymanie odpowiednich parametrów prądu (również nienaliczana, gdy saldo jest zerowe),
 • Opłata OZE – opłata, która ma zapewnić większą dostępność odnawialnych źródeł energii,
 • Opłata mocowa – podatek, który ma pokryć koszty utrzymania elektrowni w gotowości, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce,
 • Opłata kogeneracyjna – opłata mająca na celu rozwój kogeneracji, czyli wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej,
 • Opłata przejściowa – opłata dla elektrowni z tytułu ewentualnego, przedterminowego rozwiązania Kontraktów Długoterminowych (KDT),
 • Abonament – koszt obsługi i odczytu licznika prądu,
 • Kwota do zapłaty, termin płatności i numer konta.

Opłaty dystrybucyjne – co to takiego?

Faktura prosumencka zawiera szereg informacji dotyczących rozliczenia energii pobranej i energii wyprodukowanej. Znajdują się na niej również opłaty stałe, czyli tzw. opłaty dystrybucyjne. Są to koszty wynikające z podatków, a także z ponoszenia przez dostawcę prądów wydatków na cele takie jak prace administracyjne, utrzymanie sieci elektroenergetycznej, zapewnienie dostaw energii czy obsługi oraz odczyty licznika.

Opłaty dystrybucyjne to:

 • opłata jakościowa,
 • opłata sieciowa (stała i zmienna),
 • opłata przejściowa,
 • opłata OZE,
 • opłata kogeneracyjna,
 • opłata mocowa.

Faktura prosumencka a nadwyżki energii elektrycznej

Energia elektryczna wytwarzana za pomocą paneli fotowoltaicznych może być na bieżąco wykorzystywana. W niektórych momentach (szczególnie latem, gdy nasłonecznienie jest wyższe), może dojść do sytuacji, w której produkcja energii przewyższa zapotrzebowanie. Wygenerowana przez instalację fotowoltaiczną nadwyżka może zostać przesłana do sieci energetycznej i spożytkowana w momencie, gdy energii produkowanej jest mniej (np. zimą).

Warto wiedzieć, że rozliczenie energii z magazynu następuje w kolejnych okresach rozliczeniowych, a nadwyżkę można wykorzystać maksymalnie w przeciągu 365 dni od daty dokonania odczytów rozliczeniowych – później przepada. Dodatkowo, we względu na wprowadzony na mocy Ustawy o OZE współczynnik ilościowy możliwe jest odzyskanie tylko części energii elektrycznej odprowadzonej do sieci. W przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW z 1 kWh przesłanej energii odzyskać można 0,8 kWh, zaś dla instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 10 kW będzie to wartość 0,7 kWh (resztę zatrzymuje zakład energetyczny).

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Sukces drużyny HYMON w piłce nożnej!

Końcem czerwca w Ustroniu Morskim odbyły się Międzybranżowe Mistrzostwa Polski Firm i Instytucji w piłce nożnej. W turnieju wzięło udział 28 reprezentacji różnych firm i instytucji z...

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Fotowoltaika to technologia, z której korzystanie przynosi wiele korzyści, w postaci niższych rachunków za prąd, a tym samym pojawienia się oszczędności, niezależności energetycznej, a...

Jaki inwerter do fotowoltaiki będzie najlepszy?

Na instalację fotowoltaiczną składa się wiele elementów – są to nie tylko panele fotowoltaiczne odpowiedzialne za wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej. Do wydajnej pracy...

Regulamin konkursu #WybieramHymon

REGULAMIN I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE „#WybieramHymon” §1.Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu #WybieramHymon zwanego dalej „Konkursem” jest spółka Hymon Fotowoltaika Sp. z...

Jak dobrać moc pompy ciepła do wielkości domu?

System ogrzewania, jakim jest pompa ciepła, zapewnia efektywne, energooszczędne, ekologiczne i tanie ogrzewanie budynku. Pompę ciepła można także stosować do podgrzewania ciepłej wody...