Jak rozliczyć fotowoltaikę w PIT? Ulga termomodernizacyjna na instalację fotowoltaiczną

Decydując się na posiadanie instalacji fotowoltaicznej wielu inwestorów szuka skutecznego sposobu na obniżenie kosztów inwestycji. Możliwe jest skorzystanie z dofinansowań do fotowoltaiki oferowanych z programów samorządowych i rządowych, a także odliczenie wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej od podatku dochodowego. Z odliczenia skorzystać można w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W jaki sposób rozliczyć fotowoltaikę w PIT? Komu przysługuje możliwość skorzystania z odliczenia oraz jaka jest jego maksymalna kwota?

Czy można odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Pierwszym pytaniem, jakie pada w kontekście fotowoltaiki oraz rozliczenia dochodowego jest to, czy można odliczyć fotowoltaikę od podatku? Możliwość ta została wprowadzona od 1 stycznia 2019 r. Obowiązujące od tego dnia przepisy prawne dają możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, która dotyczy również fotowoltaiki.

Ulga termomodernizacyjna to rozwiązanie, które z całą pewnością zwiększyło opłacalność inwestycji w fotowoltaikę, a tym samym zainteresowanie nią. Czym jest i kto może z niej skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna – co to takiego?

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego od podatku dochodowego. Są one odliczane od podstawy opodatkowania. Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na przedsięwzięcie zakończone w ciągu 3 kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczyć można wydatki poniesione na materiały budowlane, osprzęt, a także usługi związane z realizacją przedsięwzięcia, w tym na montaż instalacji fotowoltaicznej, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Ustawie Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. jako „budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Nie każdemu, kto decyduje się na założenie fotowoltaiki, będzie przysługiwała ulga termomodernizacyjna. Pierwszym warunkiem jest konieczność rozliczania się przez podatnika według skali podatkowej, podatku liniowego lub za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje wyłącznie właścicielom lub współwłaścicielom budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którzy ponieśli wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Skorzystać z niej mogą także przedsiębiorcy, którzy są właścicielami domów jednorodzinnych wykorzystywanych do celów mieszkaniowych z wydzielonym lokalem użytkowym, o ile nie przekracza on 30% całkowitej powierzchni budynku. Możliwe jest również odliczenie od podatku instalacji fotowoltaicznej zamontowanej nie na budynku, a np. na dachu garażu lub budynku gospodarczego, jeśli służy ona do zapewnienia energii elektrycznej budynkowi mieszkalnemu.

Z kolei z ulgi termomodernizacyjnej nie mają możliwości skorzystania najemcy, właściciele budynków wielorodzinnych oraz osoby, które dopiero budują dom. Warunkiem uprawniającym do skorzystania z ulgi jest bycie właścicielem lub współwłaścicielem budynku najpóźniej w dniu dokonania odliczenia.

Co jest uznawane za przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej można dokonać na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Czym ono jest? W Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r. znajduje się art. 2 pkt 2, który definiuje je jako przedsięwzięcie mające na celu:

  1. „ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
  4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji”.

Szczegółowy katalog wydatków podlegających odliczeniu został spisany w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Uwzględnione w nim zostały także ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz montaż instalacji fotowoltaicznej, co daje możliwość odliczenia fotowoltaiki od podatku.

Jak rozliczyć fotowoltaikę w PIT-37?

Fotowoltaikę rozlicza się za pomocą załącznika PIT-0 dołączanego do deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT36-L, PIT-28. Należy zsumować wydatki z posiadanych faktur i wpisać je w odpowiedniej rubryce.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym zostały poniesione wydatki na inwestycję. Pod uwagę bierze się datę sprzedaży z faktury. Należy pamiętać, aby faktury związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przechowywać do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego (czyli przez 5 lat) na wypadek kontroli skarbowej. Nie ma konieczności dołączania ich do zeznania podatkowego.

Ile można odliczyć za fotowoltaikę?

Koszt zakupu materiałów budowlanych, osprzętu i usług związanych z termomodernizacją można odliczyć od podatku. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w stosunku do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Oznacza, że podatnik może być właścicielem lub współwłaścicielem kilku budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dokonać w każdym z nich inwestycji termomodernizacyjnych, ale ich łączny limit do odliczenia od podstawy opodatkowania wyniesie maksymalnie 53 tys. zł.

Limit 53 tys. zł obowiązuje na każdego podatnika, a nie na budynek. Skorzystać na tym mogą współmałżonkowie – na każdego z nim przypada wskazana kwota 53 tys. zł odliczenia od podatku.

Co jednak w przypadku, gdy kwota odliczenia przekracza dochód podatnika? W tej sytuacji możliwe jest odliczenie w kolejnych 6 latach, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Dotacje i dofinansowania a odliczenie od podatku

Zmniejszenie wydatków poniesionych na fotowoltaikę jest możliwe poprzez skorzystanie z pomocy finansowej oferowanej z programów rządowych i samorządowych. Przepisy prawne wyraźnie określają, że odliczeniu od podatku nie podlegają wydatki w części, w której zostały dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz uwzględnione w ulgach podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Czy zatem w przypadku uzyskania dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej np. z programu Mój Prąd lub Czyste Powietrze można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Jak najbardziej! Należy jednak wziąć pod uwagę tylko tą część, która została sfinansowana przez podatnika ze środków własnych (zaliczane są do nich również kredyty na fotowoltaikę).

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Jakie grzejniki do powietrznej pompy ciepła?

Powietrzne pompy ciepła to innowacyjne, energooszczędne i ekologiczne systemy grzewcze, na których montaż decyduje się coraz więcej osób. Zapewniają one ogrzewanie w budynkach, chłodzenie...

Ile prądu zużywa pompa ciepła?

Montaż pompy ciepła to skuteczny sposób na zapewnienie komfortu cieplnego w domu przy jednoczesnych niskich kosztach eksploatacji urządzenia. Pompy ciepła są systemami grzewczymi...

Instalacja OZE – co to jest?

Technologie, które bazują na OZE, są coraz powszechniej stosowane i to nie tylko na dużą skalę, lecz również w gospodarstwach domowych. Instalacja OZE – co to jest? Jaka jest definicja...