Moje Ciepło 2022 – dla kogo i na jakich zasadach przewidziane jest dofinansowanie?

Dopłaty rządowe zmniejszające koszty inwestycji w rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii przyczyniają się do zwiększenia ich popularności, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy jakości powietrza. Jednym z systemów wykorzystujących energię odnawialną jest pompa ciepła, czyli system ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o ciepło pochodzące z naturalnych zasobów: powietrza, ziemi lub wody. Do niedawna programy oferujące dofinansowanie na zakup i montaż pomp ciepła przeznaczone były wyłącznie dla wnioskodawców, którzy podejmowali działania termomodernizacyjne w istniejącym budynku. Od 1 kwietnia 2022 roku ruszył jednak nabór wniosków do programu Moje Ciepło, z którego skorzystać można w przypadku budowy domu wyposażonego w pompę ciepła. Na jakich zasadach przyznawane są dopłaty? Kto może skorzystać z programu Moje Ciepło? I ile można zyskać?

Program Moje Ciepło – poznaj nowy program rządowy na zakup i montaż pompy ciepła

Konieczność ochrony środowiska naturalnego i ograniczenia emisji szkodliwych gazów cieplarnianych zaowocowała pojawieniem się wielu rządowych programów mających na celu popularyzowanie rozwiązań bazujących na zeroemisyjnych źródłach ciepła. Do niedawna programem, który był stosowany w przypadku inwestycji w pompę ciepła był rządowy program Czyste Powietrze. Nie pozwalał o jednak na uzyskanie dofinansowania w przypadku nowych budynków – jego celem jest finansowanie działań termomodernizacyjnych w budynkach już istniejących. W związku z powyższym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej opracował program Moje Ciepło, w ramach którego są przewidziane dopłaty do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym.

Program Moje Ciepło ma na celu wspieranie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Jego założeniem jest ograniczenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych wytwarzanych w wyników ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła oraz wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii, a także propagowanie odnawialnych źródeł energii.

Program Moje Ciepło 2022 – dla kogo został przewidziany?

Kto może uzyskać dofinansowanie z programu Moje Ciepło? Skorzystać z niego mogą osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej), w których dopuszczalne jest wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni nieprzekraczającej 20% powierzchni całkowitej.

Nowy budynek rozumiany jest w tym przypadku taki budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie do pompy ciepła:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 roku lub złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 roku.

Dofinansowanie z programu Moje Ciepło – zasady

Możliwość uzyskania dofinansowania do pompy ciepła będzie uzależniona od stanu technicznego budynku. Uwzględniany będzie wskaźnik Ep, czyli zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, konieczną do ogrzewania domu, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia oraz przygotowania c.w.u., w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Powstające aktualnie budynki nie mogą posiadać wskaźnika Ep powyżej wartości 70 kWh/ (m²/rok). Jeśli jednak wnioskodawca będzie chciał uzyskać dopłatę z programu, wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną nie może przekroczyć:

 • 63 kWh/ (m²/rok) w pierwszym roku trwania programu,
 • 55 kWh/ (m²/rok) w kolejnych latach,

Dodatkowe warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać dopłatę z programu Moje Ciepło to:

 • Pompa ciepła musi być nowa – wyprodukowana maksymalnie 24 miesiące przed jej montażem,
 • Beneficjent jest zobowiązany do korzystania z pompy ciepła we wskazanej we wniosku lokalizacji przez okres minimum 5 lat od dnia wpływu dotacji z programu Moje Ciepło na jego rachunek bankowy,
 • Dofinansowanie jest przyznawane na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie tylko w formie refundacji po zakupie i montażu nowej pompy ciepła,
 • W przypadku współwłasności budynku konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli oraz oświadczenie o braku podwójnego finansowania,
 • Dofinansowanie nie jest przyznawane w przypadku przedsięwzięcia, które zostało sfinansowane z publicznych środków budżetu Unii Europejskiej,
 • Na dopłatę z programu Moje Ciepło nie można także liczyć, gdy w budynku znajduje się źródło ciepła na paliwo stałe.

Program Moje ciepło – jakie są koszty kwalifikowane?

Za koszty kwalifikowane w przypadku programu Moje Ciepło uznawane są koszty związane z nabyciem i montażem nowej pompy ciepła (w tym także wydatki na bufory, zbiorniki c.w.u. czy odwierty, a także koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji maksymalnie 5 proc.) oraz transportem niezbędnych elementów. Za koszt kwalifikowany może zostać także uznany podatek VAT od towarów i usług, jednak wyłącznie w przypadku, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez wnioskodawcę, a wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Koszty kwalifikowane muszą być poniesione w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2026 roku. Z programu mogą zatem skorzystać również osoby, które zainstalowały pompę ciepła w nowym budynku przed rozpoczęciem programu. We wskazanym okresie konieczne jest jednak:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumianego jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego);
 • zakończenie inwestycji, przez co rozumie się zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, a także udokumentowanie opłacenia całości faktur (lub równoważnych dokumentów księgowych za zakup/montaż/transport urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie).

Program Moje Ciepło – wysokość dopłaty

Na pompę ciepła w ramach programu Moje Ciepło można uzyskać dotację w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota zależna jest od rodzaju zastosowanej pompy ciepła i wynosi:

 • 7 tys. zł – w przypadku zakupu i montażu powietrznej pompy ciepła,
 • 21 tys. zł – w przypadku zakupu i montażu gruntowej pompy ciepła.

Program nie zakłada uzależnienia wysokości otrzymanego dofinansowania od dochodu wnioskodawcy, jak ma to miejsce w przypadku programu Czyste Powietrze. Jednakże posiadacze karty Dużej Rodziny skorzystać będą mogli z preferencyjnego finansowania, uzyskując dofinansowanie w wysokości do 45% kosztów kwalifikowanych.

Budżet programu Moje Ciepło został przewidziany na 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego. Przyjmowaniem wniosków i wypłatą świadczeń zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Budowa pompy ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem, które coraz częściej instalowane jest w budynkach. Jest ona bowiem tania w eksploatacji, wygodna w użytkowaniu, energooszczędna, bezpieczna. Ogrzewanie domu...

Wiosenne zestawy od Hymon!

Ropocznij sezon z własną energią! Zapraszamy serdecznie wszystkich do skorzystania z wyjątkowych zestawów od Hymon! Wiosna na dobre zawitała do naszych domów! Już czas, aby pomyśleć nad...

Jak działa magazyn energii do fotowoltaiki?

Odnawialne źródła energii zapewniają możliwość wytwarzania energii elektrycznej w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Technologie takie jak fotowoltaika pozwalają...

Jaki inwerter do fotowoltaiki będzie najlepszy?

Na instalację fotowoltaiczną składa się wiele elementów – są to nie tylko panele fotowoltaiczne odpowiedzialne za wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej. Do wydajnej pracy...

Jak dobrać moc pompy ciepła do wielkości domu?

System ogrzewania, jakim jest pompa ciepła, zapewnia efektywne, energooszczędne, ekologiczne i tanie ogrzewanie budynku. Pompę ciepła można także stosować do podgrzewania ciepłej wody...