Czyste powietrze 2022 – zmiany, warunki, terminy

Rosnące zanieczyszczenie powietrza spowodowało konieczność podejmowania działań na rzecz redukcji emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. W celu zachęcenia do realizowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych przygotowany został program Czyste Powietrze. W jego ramach można uzyskać dopłatę do wymiany pieców, ocieplenia budynków, a także zakupu i montażu pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych co sprawia, że grono osób zainteresowanych tego rodzaju inwestycjami rośnie. Przekłada się to z kolei na realnie niższą emisję szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery oraz poprawę jakości powietrza.

Od 25 stycznia 2022 roku w programie Czyste Powietrze wprowadzone zostały pewne zmiany, w tym między innymi trzecia część programu przeznaczona dla mniej zamożnych osób, którzy uzyskać mogą dopłatę w wysokości nawet 69 tys. zł. Jakie są warunki uzyskania dofinansowania? Jak złożyć wniosek? Dowiesz się tego z naszego artykułu!

Program Czyste Powietrze 2022 – zmiany

25 stycznia 2022 roku wprowadzone zostały zmiany dotychczasowego programu. Są to przede wszystkim:

 • podniesienie progu dochodowego uprawniającego do skorzystania z podwyższonego poziomu dofinansowania,
 • dodanie trzeciej części programu skierowanej dla najmniej zamożnych wnioskodawców (z maksymalną kwotą dotacji o wartości 69 tys. zł),
 • zapewnienie możliwości finansowania z programu „Czystego Powietrza” w połączeniu z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości,
 • umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora,
 • dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami programu Czyste Powietrze,
 • doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa,
 • brak możliwości uzyskania dopłaty do kotłów węglowych,
 • wprowadzenie kredytu Czyste Powietrze możliwego do uzyskania na ścieżce bankowej. Kredyt Czyste Powietrze ma być przewidziany na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz wymianę źródła ciepła przyznawanego w ramach programu Czyste Powietrze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska podpisał umowę z następującymi bankami: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank, SGB-Bank.

Czyste Powietrze 2022 – wysokość dotacji

Ze względu na osiągany dochód program Czyste Powietrze dzieli beneficjentów uprawnionych do uzyskania dopłaty na trzy grupy. Od wysokości dochodów zależna jest także wysokość dotacji.

Pierwszą grupę stanowią osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł. W tym przypadku istnieje możliwość skorzystania z podstawowego poziomu dofinansowania, w maksymalnej wysokości do 30 tys. zł.

Podwyższony poziom dofinansowania przysługuje w przypadku drugiej części programu, która dotyczy wnioskodawców o przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna kwota dofinansowania dla tej grupy beneficjentów wynosi 37 tys. zł.

Wprowadzone od 25 stycznia 2022 roku zmiany przewidują trzecią część programu skierowaną dla osób o najniższych dochodach. Z tej opcji skorzystać mogą wnioskodawcy, których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 900 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych lub 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, a także osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 69 tys. zł i obejmuje aż 90% kosztów kwalifikowanych. W tej części programu zwiększono również liczbę transz i wypłat – z obowiązujących w pozostałych częściach trzech do pięciu.

Program Czyste Powietrze 2022 – warunki

W ramach programu Czyste Powietrze uzyskać można dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Ich wysokość powiązana jest ściśle z osiąganym rocznym dochodem lub miesięcznym dochodem na jednego członka gospodarstwa domowego. Wysokość dopłaty zależna jest także od rodzaju przedsięwzięcia.

Część pierwsza programu – podstawowy poziom dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania dotyczy wnioskodawców, które są osobami fizycznymi, a jednocześnie właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, wykazującymi roczny dochód nieprzekraczający 100 000 zł. W przypadku posiadania przez wnioskodawcę z różnych źródeł, niezbędne jest ich zsumowanie – łączna kwota nie może przekroczyć 100 000 zł.

W pierwszej części programu uzyskać można dotację lub dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego o maksymalnej wartości 30 tys. zł (w przypadku inwestycji z mikroinstalacją fotowoltaiczną) lub 25 tys. zł (przedsięwzięcie bez mikroinstalacji fotowoltaicznej).

Dofinansowanie przysługuje na demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Dodatkowo można wykonać następujące przedsięwzięcia (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Druga część programu Czyste Powietrze – podwyższony dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania obejmuje osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a ich przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Druga część programu Czyste Powietrze zakłada dopłatę w wysokości do 37 tys. zł (jeśli jest to przedsięwzięcie z mikroinstalacją fotowoltaiczną) lub 32 tys. (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej). Dopłatę uzyskać można na demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montażu innego systemu ogrzewania domu oraz c.w.u. lub zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.),
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonania dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Trzecia część programu Czyste Powietrze

Wprowadzona w styczniu 2022 roku zmiana zakłada trzecią część programu przewidzianą dla osób o najniższych dochodach. W tym przypadku miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie może być wyższy niż 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych. Dopłata z tej części programu wynosić może do 69 tys. zł (w przypadku inwestycji z mikroinstalacją fotowoltaiczną) lub do 60 tys. zł (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej) i 90% kosztów kwalifikowanych na przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Czyste Powietrze – gdzie złożyć wniosek?

Zarówno przyjmowaniem wniosków, jak i wypłacaniem dotacji zajmują się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W celu uzyskania dotacji niezbędne jest zatem złożenie wniosku o przyznanie dotacji do właściwego WFOŚiGW, uwzględniając lokalizację budynku lub lokalu mieszkalnego. Można to zrobić w formie elektronicznej korzystając z:

 • serwisu gov.pl – wniosek dostępny w serwisie należy wypełnić, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym oraz przesłać do właściwego WFOŚiGW za pomocą skrzynki podawczej ePUAP. Konieczne jest również dołączenie wymaganych załączników w formie skanów z podpisami.
 • aplikacji internetowej, tj. Portal Beneficjenta dostępnej na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konieczna jest rejestracja konta na portalu, umożliwiająca pobranie elektronicznej wersji wniosku. Po wypełnieniu wniosku należy przesłać go poprzez Portal Beneficjenta do właściwego WFOŚiGW. Dodatkowo, oprócz wersji elektronicznej wymagane jest także dostarczenie wersji papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem oraz odpowiednimi załącznikami do właściwego WFOŚiGW.

W przypadku, gdy nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest także złożenie wniosku wyłącznie w formie papierowej. Podpisany wniosek można złożyć osobiście lub drogą pocztową bądź za pośrednictwem kuriera do właściwego WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze można składać do 30 czerwca 2027 roku.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego

Korzystające z odnawialnych źródeł energii technologie, takie jak fotowoltaika, są coraz częściej wykorzystywane nie tylko przez osoby prywatne i montowane w budynkach mieszkalnych, lecz...

Pompa ciepła a klimatyzacja

Wielofunkcyjność pompy ciepła to jedna z jej głównych zalet. Pompa ciepła może bowiem działać w trybie ogrzewania, zapewniając ciepło w budynku oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej,...

Ile kosztuje fotowoltaika?

Fotowoltaika to skuteczny sposób na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną domu lub firmy, który przyczynia się jednocześnie do powstania oszczędności w wyniku niższych rachunków...

Co to jest inwerter solarny?

Fotowoltaika jest technologią, która wykorzystuje energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej jest inwerter solarny (falownik...