Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego

Korzystające z odnawialnych źródeł energii technologie, takie jak fotowoltaika, są coraz częściej wykorzystywane nie tylko przez osoby prywatne i montowane w budynkach mieszkalnych, lecz również przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne. Posiadając instalację fotowoltaiczną zyskuje się oszczędności na rachunkach za prąd, niezależność energetyczną, a także podejmuje dobry krok w kierunku ochrony środowiska naturalnego.

Inwestycja w fotowoltaikę oznacza początkowe koszty, jednak istnieje szereg rozwiązań, które skutecznie je obniżają. Niektóre rozwiązania skierowane są do osób prywatnych, inne do firm, a także do rolników – jest to m.in. możliwość odliczenia fotowoltaiki od podatku rolnego. Komu przysługuje, na jakich zasadach i w jakiej wysokości?

Fotowoltaika dla rolnika

Gospodarstwa rolne wykorzystują energię elektryczną w bardzo dużych ilościach, gdyż wiele sprzętów koniecznych do prowadzenia działalności jest zasilanych prądem. Nie da się zaprzeczyć, że energia elektryczna z tradycyjnych elektrowni ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Jej produkcja wiąże się z emisją szkodliwych spalin, w tym dwutlenku węgla, które są przyczyną wielu zmian klimatycznych i negatywnych zjawisk przyrodniczych. Ich skutki dotykają w dużym stopniu rolników, gdyż produkcja rolna zależna jest od przyrody. Z tej przyczyny bardzo ważne jest, aby podejmować kroki na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a jednym z bardzo ekologicznych rozwiązań jest fotowoltaika. Panele fotowoltaiczne produkują prąd w oparciu o odnawialne źródła energii, zatem powstaje on w sposób nie stanowiący zagrożenia dla środowiska naturalnego. Podczas wytwarzania energii elektrycznej nie są również emitowane szkodliwe substancje.

Ekologia to jednak nie jedyna korzyść z fotowoltaiki dla gospodarstw rolnych. Własna instalacja fotowoltaiczna oznacza również oszczędności, gdyż rachunki za prąd ulegają obniżeniu nawet o 90%. Uniezależnia się także od cen energii elektrycznej, które od lat sukcesywnie rosną. Korzyści z fotowoltaiki czerpie się przez długi czas, gdyż żywotność instalacji fotowoltaicznej jest określana na nawet 25-35 lat.

Zachętą do założenia instalacji fotowoltaicznej jest również możliwość jej odliczenia od podatku rolnego. Tym samym koszt inwestycji maleje, a jej rentowność rośnie. Kto i na jakich zasadach może uzyskać odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego?

Fotowoltaika – odliczenie od podatku rolnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego, którzy zainwestowali w zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, mogą skorzystać z tzw. ulgi inwestycyjnej. Pozwala ona na odliczenie od podatku rolnego m.in. wydatków związanych z zakupem i zainstalowaniem urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii. Zaliczyć do nich można również instalacje fotowoltaiczne.

Ulga inwestycyjna dla rolników – kto może z niej skorzystać?

Z ulgi inwestycyjnej od podatku rolnego skorzystać mogą osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne będące płatnikami podatku rolnego, rozliczające się za pomocą ryczałtu lub podatku VAT, które zgodnie z art. 3 Ustawy o podatku rolnym są właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego o powierzchni co najmniej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego – zasady

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego jest możliwe w przypadku spełnienia kilku istotnych warunków:

 • Inwestycja w zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej musi zostać sfinansowana ze środków własnych – ulga inwestycyjna nie przysługuje w przypadku częściowego lub całościowego finansowania z udziałem środków publicznych, czyli z dotacji lub preferencyjnych pożyczek (wyklucza to możliwość odliczenia w przypadku uzyskania dofinansowania np. z programu Agroenergia),
 • Ulga inwestycyjna dla rolników przysługuje na instalacje fotowoltaiczne, które produkują energię elektryczną na rzecz produkcji rolnej,
 • Ulga inwestycyjna przysługuje na terenie gminy, w której zamontowana została instalacja fotowoltaiczna,
 • Odliczenie przysługuje na inwestycję ukończoną – można go dokonać po jej zakończeniu,
 • Możliwe jest odliczenie 25% wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej, które muszą być udokumentowane rachunkami lub fakturami,
 • Ulga inwestycyjna przysługuje wyłącznie na koszty kwalifikowane przez ustawodawcę jako wydatki inwestycyjne,
 • Ulga inwestycyjna może być stosowana przez maksymalnie 15 lat,
 • W celu skorzystania z ulgi inwestycyjnej konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku,
 • Wysokość ulgi inwestycyjnej określana jest w decyzji uzyskanej z urzędu gminy lub miasta,
 • Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana od podatku rolnego – podatnicy składający deklarację na podatek rolny odliczają określoną w decyzji kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Odliczenie fotowoltaiki przysługuje podatnikom podatku rolnego, którzy zamontowali instalację fotowoltaiczną, a energię elektryczną z niej pochodzącą wykorzystują na cele produkcyjne. Nie ma jednak obowiązku, aby instalacja fotowoltaiczna była montowana na budynku gospodarczym – może ona zostać również zainstalowana na budynku mieszkalnym. Co więcej, całość produkcji nie musi zostać spożytkowana na cele działalności produkcyjnej – możliwe jest wykorzystanie części energii elektrycznej z fotowoltaiki w budynku mieszkalnym.

Ulga dla rolników na fotowoltaikę – złożenie wniosku

Każdy, kto chce skorzystać z ulgi inwestycyjnej, jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego wniosku do urzędu gminy lub urzędu miasta właściwego dla miejsca inwestycji. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie, wysyłając go pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Do wniosku konieczne jest dołączenie:

 • zestawienia wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na inwestycję – faktury VAT, rachunki,
 • formularza informacyjnego niezbędnego do ubiegania się o pomoc w rolnictwie,
 • w niektórych przypadkach może być również wymagane dołączenie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Odpowiedzią jest decyzja w sprawie ulgi inwestycyjnej wydawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w której zostaje określona wysokość zobowiązania podatkowego oraz przyznanej ulgi inwestycyjnej.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Panele fotowoltaiczne – wymiary i waga

Podejmując decyzję o zakupie paneli fotowoltaicznych, oprócz ich mocy, należy wziąć pod uwagę również ciężar i wymiary. Każdy dach ma inną konstrukcję, a co za tym idzie również inne...

Czyste powietrze 2022 – zmiany, warunki, terminy

Rosnące zanieczyszczenie powietrza spowodowało konieczność podejmowania działań na rzecz redukcji emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. W celu zachęcenia do realizowania przedsięwzięć...

Czy istnieje podatek od fotowoltaiki?

Fotowoltaika jest uznawana za bardzo opłacalną inwestycję. Jednak teorie o tym, że zostanie wprowadzony podatek od fotowoltaiki sprawiają, że wielu właścicieli instalacji fotowoltaicznych,...

Czy fotowoltaika jest bezpieczna?

Wzrost popularności fotowoltaiki w ostatnich latach wiąże się również z narastającą ilością mitów na jej temat. Wśród nich znajduje się teoria o zagrożeniach dla środowiska...