Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego

Korzystające z odnawialnych źródeł energii technologie, takie jak fotowoltaika, są coraz częściej wykorzystywane nie tylko przez osoby prywatne i montowane w budynkach mieszkalnych, lecz również przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne. Posiadając instalację fotowoltaiczną zyskuje się oszczędności na rachunkach za prąd, niezależność energetyczną, a także podejmuje dobry krok w kierunku ochrony środowiska naturalnego.

Inwestycja w fotowoltaikę oznacza początkowe koszty, jednak istnieje szereg rozwiązań, które skutecznie je obniżają. Niektóre rozwiązania skierowane są do osób prywatnych, inne do firm, a także do rolników – jest to m.in. możliwość odliczenia fotowoltaiki od podatku rolnego. Komu przysługuje, na jakich zasadach i w jakiej wysokości?

Fotowoltaika dla rolnika

Gospodarstwa rolne wykorzystują energię elektryczną w bardzo dużych ilościach, gdyż wiele sprzętów koniecznych do prowadzenia działalności jest zasilanych prądem. Nie da się zaprzeczyć, że energia elektryczna z tradycyjnych elektrowni ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Jej produkcja wiąże się z emisją szkodliwych spalin, w tym dwutlenku węgla, które są przyczyną wielu zmian klimatycznych i negatywnych zjawisk przyrodniczych. Ich skutki dotykają w dużym stopniu rolników, gdyż produkcja rolna zależna jest od przyrody. Z tej przyczyny bardzo ważne jest, aby podejmować kroki na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a jednym z bardzo ekologicznych rozwiązań jest fotowoltaika. Panele fotowoltaiczne produkują prąd w oparciu o odnawialne źródła energii, zatem powstaje on w sposób nie stanowiący zagrożenia dla środowiska naturalnego. Podczas wytwarzania energii elektrycznej nie są również emitowane szkodliwe substancje.

Ekologia to jednak nie jedyna korzyść z fotowoltaiki dla gospodarstw rolnych. Własna instalacja fotowoltaiczna oznacza również oszczędności, gdyż rachunki za prąd ulegają obniżeniu nawet o 90%. Uniezależnia się także od cen energii elektrycznej, które od lat sukcesywnie rosną. Korzyści z fotowoltaiki czerpie się przez długi czas, gdyż żywotność instalacji fotowoltaicznej jest określana na nawet 25-35 lat.

Zachętą do założenia instalacji fotowoltaicznej jest również możliwość jej odliczenia od podatku rolnego. Tym samym koszt inwestycji maleje, a jej rentowność rośnie. Kto i na jakich zasadach może uzyskać odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego?

Fotowoltaika – odliczenie od podatku rolnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego, którzy zainwestowali w zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, mogą skorzystać z tzw. ulgi inwestycyjnej. Pozwala ona na odliczenie od podatku rolnego m.in. wydatków związanych z zakupem i zainstalowaniem urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii. Zaliczyć do nich można również instalacje fotowoltaiczne.

Ulga inwestycyjna dla rolników – kto może z niej skorzystać?

Z ulgi inwestycyjnej od podatku rolnego skorzystać mogą osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne będące płatnikami podatku rolnego, rozliczające się za pomocą ryczałtu lub podatku VAT, które zgodnie z art. 3 Ustawy o podatku rolnym są właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego o powierzchni co najmniej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego – zasady

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego jest możliwe w przypadku spełnienia kilku istotnych warunków:

 • Inwestycja w zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej musi zostać sfinansowana ze środków własnych – ulga inwestycyjna nie przysługuje w przypadku częściowego lub całościowego finansowania z udziałem środków publicznych, czyli z dotacji lub preferencyjnych pożyczek (wyklucza to możliwość odliczenia w przypadku uzyskania dofinansowania np. z programu Agroenergia),
 • Ulga inwestycyjna dla rolników przysługuje na instalacje fotowoltaiczne, które produkują energię elektryczną na rzecz produkcji rolnej,
 • Ulga inwestycyjna przysługuje na terenie gminy, w której zamontowana została instalacja fotowoltaiczna,
 • Odliczenie przysługuje na inwestycję ukończoną – można go dokonać po jej zakończeniu,
 • Możliwe jest odliczenie 25% wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej, które muszą być udokumentowane rachunkami lub fakturami,
 • Ulga inwestycyjna przysługuje wyłącznie na koszty kwalifikowane przez ustawodawcę jako wydatki inwestycyjne,
 • Ulga inwestycyjna może być stosowana przez maksymalnie 15 lat,
 • W celu skorzystania z ulgi inwestycyjnej konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku,
 • Wysokość ulgi inwestycyjnej określana jest w decyzji uzyskanej z urzędu gminy lub miasta,
 • Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana od podatku rolnego – podatnicy składający deklarację na podatek rolny odliczają określoną w decyzji kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Odliczenie fotowoltaiki przysługuje podatnikom podatku rolnego, którzy zamontowali instalację fotowoltaiczną, a energię elektryczną z niej pochodzącą wykorzystują na cele produkcyjne. Nie ma jednak obowiązku, aby instalacja fotowoltaiczna była montowana na budynku gospodarczym – może ona zostać również zainstalowana na budynku mieszkalnym. Co więcej, całość produkcji nie musi zostać spożytkowana na cele działalności produkcyjnej – możliwe jest wykorzystanie części energii elektrycznej z fotowoltaiki w budynku mieszkalnym.

Ulga dla rolników na fotowoltaikę – złożenie wniosku

Każdy, kto chce skorzystać z ulgi inwestycyjnej, jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego wniosku do urzędu gminy lub urzędu miasta właściwego dla miejsca inwestycji. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie, wysyłając go pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Do wniosku konieczne jest dołączenie:

 • zestawienia wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na inwestycję – faktury VAT, rachunki,
 • formularza informacyjnego niezbędnego do ubiegania się o pomoc w rolnictwie,
 • w niektórych przypadkach może być również wymagane dołączenie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Odpowiedzią jest decyzja w sprawie ulgi inwestycyjnej wydawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w której zostaje określona wysokość zobowiązania podatkowego oraz przyznanej ulgi inwestycyjnej.

Pozostałe, rekomendowane artykuły

Co to jest pompa ciepła?

Wybierając system ogrzewania domu stajemy często przed dylematem, na jakie urządzenie powinniśmy się zdecydować. Od kilku lat rosnącym zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła, które...

Jak działają pompy ciepła?

Popularność pomp ciepła to efekt rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także poszukiwania sposobu na efektywne i oszczędne ogrzewanie budynku oraz zapewnienie ciepłej wody...

Czy pompa ciepła się opłaca?

Zauważalny na przestrzeni ostatnich lat wzrost zainteresowania zakupem i montażem pompy ciepła to efekt korzyści, jakie można uzyskać decydując się na ten system ogrzewania budynku i...